KNS en FNV komen tot onderhandelingsresultaat voor tweejarige cao

Op 31 mei is een cao-onderhandelingsresultaat met FNV bereikt. Dit in navolging van een eerder onderhandelingsresultaat met CNV Vakmensen. Nadat vorige week het ultimatum van FNV door werkgevers is afgewezen, zijn KNS en FNV weer met elkaar in gesprek gekomen. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt voor industriële slagerijen die in hoofdzaak of uitsluitend aan supermarkten leveren. Hiermee zijn acties in de vorm van stakingen afgewend en is er ook met FNV een onderhandelingsresultaat.

Hoe ziet het onderhandelingsresultaat eruit?

Het onderhandelingsresultaat met FNV ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

 • Looptijd van 24 maanden, van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024
 • Initiële loonsverhoging van 3,5% over feitelijk brutoloon per 1 juni 2022 en 3,5% per 1 maart 2023 voor alle werknemers binnen de slagersbranche, met uitzondering van salarisschaal 1 (WML)
 • Aan Stichting VOS wordt het verzoek gedaan om de VOS-premie, een volledige werkgeverspremie, voor de gehele branche per 1 juli 2022 met 0,5% te verlagen naar 0,4% gedurende 24 maanden.
 • Er geldt een eenmalige uitkering van € 220 bruto op fulltimebasis, uiterlijk te betalen in oktober 2022. Dit is een compensatie van het 3 maanden later ingaan van de loonstijging. Als werkgever kun je ervoor kiezen om in plaats van deze eenmalige uitkering de loonsverhoging (3,5%) per 1 juni met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 te betalen. De eenmalige uitkering vervalt in dat geval. Deze uitkering geldt niet voor uitzendkrachten.
 • Voor industriële slagerijen die in hoofdzaak of uitsluitend aan supermarkten leveren, wordt een eenmalige bruto productietoeslag van € 375 op fulltimebasis, uitgekeerd aan medewerkers die in of ten behoeve van de productie werkzaam zijn, (centrale)stafafdelingen/diensten worden hierbij uitgezonderd. Dit bedrag van € 31,25 bruto per maand wordt per juni 2022 maandelijks uitgekeerd tot 1 juni 2023.
 • Er geldt een structurele productietoeslag van 1,25% per 1 juni 2023 over het brutoloon. Voorwaarde voor deze uitbreiding van de afspraken is dat, in een onderzoek naar het totale arbeidsvoorwaardenpakket waaronder ook de loonschalen, wordt besproken hoe de toeslag in de toekomst wordt benut. De genoemde afspraken over productietoeslagen gelden niet voor uitzendkrachten.
 • De jeugdlonen in salarisschaal 2 worden met 10% verhoogd en de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 worden met 5% verhoogd. Waarbij de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 behorend bij de “20 jaar trede”, net als in salarisschaal 2, met 10% worden verhoogd. In deze percentages is loonsverhoging van 3,5% en de eenmalige uitkering reeds verwerkt. Deze verhogingen gelden per 1 juni 2022.
 • Reiskostenvergoeding wordt verhoogd. Per 1 juni 2022 is de vergoeding 0,19 cent per kilometer.
 • Koudetoeslag wordt per 1 juni 2022 verhoogd van € 9,80 bruto naar € 10,50 bruto en per 1 maart 2023 naar € 10,80 bruto.
 • Zondagtoeslag van 80%, zoals vermeld in artikel 21 lid 3 van de cao, wordt per 1 juni 2022 met 5% verlaagd naar een toeslag van 75% van het uurloon. Per 1 maart 2023 wordt deze zondagtoeslag opnieuw met 5% verlaagd naar een toeslag 70% van het uurloon. 
 • Bestaande seniorenregeling “95-100-100 regeling” wordt vervangen door een “90-100-100 regeling”.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om uitzendkrachten die langer dan vijf jaar in een productiefunctie werkzaam zijn in een geautomatiseerd productieproces van een voorverpakkingsbedrijf of centrale slagerij een vaste arbeidsovereenkomst te bieden.
 • Een onderzoek naar de opbouw van de beloning in de loontabel, het eventueel invoeren van de mogelijkheid van verlofsparen en de mogelijkheid om quarantainelasten terug te brengen voor werkgevers. Aan dit onderzoek wordt de eerder genoemde productietoeslag toegevoegd.

Belang van een cao in de slagersbranche

KNS is van mening dat zij alles heeft gedaan wat binnen haar mogelijkheden ligt om in deze, voor zowel werkgevers als werknemers, moeilijke tijden toch tot een nieuwe cao te komen. Een cao is belangrijk. Niet alleen voor het behoud van huidige werknemers maar ook voor toekomstige werknemers en werkgevers. Het is in ieders belang dat werken en ondernemen in de slagersbranche aantrekkelijk is. Door duidelijke regels, rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs in een cao vast te leggen, wordt voor de hele branche een gelijk speelveld gecreëerd. Om deze redenen heeft KNS ingezet op loonsverhoging en een sterk verbeterde reiskostenregeling. Maar ook een extra verhoging van de jeugdlonen en startschalen om de instroom te bevorderen. Daarnaast wordt de seniorenregeling uitgebreid zodat ouderen op een goede manier, tot aan hun pensioen werkzaam kunnen blijven. Het voorstel is in lijn met andere, recent afgesloten cao’s.