KNS en CNV komen tot onderhandelingsresultaat voor tweejarige cao

De afgelopen periode hebben cao-onderhandelingen plaatsgevonden tussen vakbonden FNV en CNV Vakmensen en Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). De huidige cao liep af op 1 maart 2022. Nadat eerder deze maand het eindvoorstel van KNS is afgewezen, zijn partijen weer met elkaar in gesprek gegaan met als doel toch een cao tot stand te brengen. Op basis van constructieve onderhandelingen van de afgelopen dagen zijn KNS, namens werkgevers, samen met CNV Vakmensen namens werknemers, tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een cao voor de duur van twee jaar.

De werkgeversdelegatie is blij met dit resultaat omdat een cao in deze roerige tijden belangrijk is. Helaas is FNV ondanks de bereidwillige houding van alle partijen niet betrokken geweest bij het behalen van dit resultaat.

FNV heeft aangegeven een ultimatum te stellen en bereidt acties voor. Dit wordt door KNS als teleurstellend ervaren omdat het onderhandelingsresultaat veel verbeteringen voor werknemers omvat. Naast een verbetering van loon, reiskosten en koudetoeslag zijn ook de jeugdlonen royaal verhoogd en is een verbeterde seniorenregeling afgesproken. Niet alleen is er zo invulling voor verbetering van koopkracht en duurzame inzetbaarheid van medewerkers maar ook voor de aantrekkelijkheid van de branche. Daarnaast is het belangrijk om aandacht te hebben voor de uitdagende situatie van ondernemers in relatie tot de enorme kostenstijgingen en veranderend consumentengedrag.

Hoe ziet het onderhandelingsresultaat eruit?

CNV legt dit resultaat licht positief voor aan haar leden. Naar verwachting wordt voor het eind van de maand duidelijk of hun leden het onderhandelingsresultaat accepteren.

Het onderhandelingsresultaat in hoofdlijnen:

 • Looptijd van 24 maanden, van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024
 • Initiële loonsverhoging van 3,5% over feitelijk brutoloon per 1 juni 2022 en 3,5% per 1 maart 2023 voor alle werknemers binnen de slagersbranche, met uitzondering van salarisschaal 1 (WML)
 • Aan Stichting VOS wordt het verzoek gedaan om de VOS-premie per 1 juli 2022 met 0,2% te verlagen van 0,9% naar 0,7%. VOS-premie is een volledige werkgeverspremie. Dit is een voorwaarde om genoemde loonsverhogingen toe te kennen.
 • Er geldt een eenmalige uitkering van € 220 bruto op fulltimebasis, uiterlijk te betalen in oktober 2022. Dit is een compensatie van het 3 maanden later ingaan van de loonstijging. Als werkgever kun je ervoor kiezen om in plaats van deze eenmalige uitkering de loonsverhoging (3,5%) per 1 juni met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 te betalen. De eenmalige uitkering vervalt in dat geval.
 • De jeugdlonen in salarisschaal 2 worden met 10% verhoogd en de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 worden met 5% verhoogd. Waarbij de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 behorend bij de “20 jaar trede”, net als in salarisschaal 2, met 10% worden verhoogd. In deze percentages is loonsverhoging van 3,5% en de eenmalige uitkering reeds verwerkt. Deze verhogingen gelden per 1 juni 2022.
 • Reiskostenvergoeding wordt verhoogd. Per 1 juni 2022 is de vergoeding 0,19 cent per kilometer.
 • Koudetoeslag wordt per 1 juni 2022 verhoogd van € 9,80 bruto naar € 10,50 bruto en per 1 maart 2023 naar € 10,80 bruto.
 • Zondagtoeslag van 80% wordt per 1 juni 2022 verlaagd naar 75% van het uurloon en per 1 maart 2023 wordt de toeslag verlaagd naar 70% van het uurloon.
 • Bestaande “95-100-100 regeling” wordt vervangen door een “90-100-100 regeling”.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om uitzendkrachten die langer dan vijf jaar in een productiefunctie werkzaam zijn in een geautomatiseerd productieproces van een voorverpakkingsbedrijf of centrale slagerij een vaste arbeidsovereenkomst te bieden.
 • Een onderzoek naar de opbouw van de beloning in de loontabel, het eventueel invoeren van de mogelijkheid van verlofsparen en de mogelijkheid om quarantainelasten terug te brengen voor werkgevers.

Acties door FNV

FNV heeft aangegeven een ultimatum te stellen en bereidt acties voor. Op de KNS-website en in de KNS-app wordt een handvat gepubliceerd hoe hiermee om te gaan. Hou onze kanalen in de gaten