Disclaimer

De site van KNS bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan KNS geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. 

KNS aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen of op acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Internetsites van derden

Deze disclaimer is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

E-mail

Een door KNS verstuurd bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan jou is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. KNS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.