Privacyverklaring

De Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) heeft jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Om die reden wordt zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgegaan en worden deze uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt.

Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met jouw persoonlijke gegevens omgaan en met welk doel wij jouw gegevens verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens via bijvoorbeeld deze website is de KNS. Onze contactgegevens tref je onderstaand aan:

Telefoon: 070 3906365
E-mail:   info@knsnet.nl
Postadres: Postbus 1234
Adres:  2280 CE Rijswijk

Wie zijn wij?

De KNS is de branchevereniging voor het slagersbedrijf. Als kernactiviteit werken wij aan een professionele en toekomstbestendige slagersbranche waarin de slager succesvol kan zijn als ondernemer, werkgever en vakman. Bij deze werkzaamheden en dienstverlening verwerken we een veelheid van persoonsgegevens.

Gegevensverwerking; doeleinden en grondslagen

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en in stand houden van de relatie met de KNS. Dit vanwege het lidmaatschap bij de KNS, dan wel omdat door jou (als niet-lid zijnde) op een andere manier contact is gelegd met de KNS. Hierbij kan gedacht worden aan het doen van een verzoek bij, het stellen van een vraag aan, het doen van een bestelling bij, het deelnemen aan een activiteit van de KNS.

Om uitvoering te geven aan de rechten en plichten voortkomend uit de lidmaatschapsovereenkomst met de KNS, verwerkt de KNS de daaraan verbonden lidmaatschapsgegevens. Daarnaast heeft de KNS een gerechtvaardigd belang om gegevens die heeft vervaardigd (waaronder begrepen van personen gemaakte foto's tijdens evenementen) of aan haar zijn verstrekt om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen van een bijeenkomst, deelname aan een commissie, overleg of anderszins), de verstrekker van deze gegevens aanvullende informatie te sturen over de KNS, of andersins te gebruiken, zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Gegevens van jou als lid worden gebruikt om je te kunnen benaderen over activiteiten en informatie over de KNS en de slagersbranche in de ruimste zin van het woord en om uitvoering te geven aan de rechten plichten die voortkomen uit het lidmaatschap en het feit dat je actief bent als ondernemer binnen de georganiseerde slagersbranche.

Indien je (als niet-lid zijnde) iets bestelt via de website, dan worden die gegevens gebruikt om het product toe te sturen en de financiële afhandeling daarvan.

Als jij (als niet-lid zijnde) je via de website of op andere wijze een vraag stelt, een verzoek, opgeeft voor een activiteit van de KNS of een daaraan gerelateerde organisatie, zoals een bijeenkomst, lidmaatschapspakket, de nieuwsbrief, iets bestelt of gebruik maakt van één van onze andere diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over het lidmaatschap van de KNS. Indien je daar niet langer prijs op stelt dan kun je dat aangeven op de wijze zoals vermeld en beëindigen wij de daaraan gekoppelde verwerkingen, indien dat mogelijk/toegestaan is, zo snel mogelijk.

Gegevensverwerking: welke gegevens worden verwerkt

Om uitvoering te geven aan één van de of meerdere van voorgaande vermelde diensten kan de KNS de volgende gegevens verwerken:

  • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
  • leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
  • kopie van een identiteitsbewijs; 
  • Kamer van Koophandel gegevens (uittreksel, inschrijfnummer);
  • BSN;
  • omzetgegevens lid;
  • fotomateriaal van evenementen en bijeenkomsten;
  • loonsom.

Opslag en bewaartermijnen van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.

Besloten gedeelte website (MijnKNS)

Als lid zijnde van de KNS krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website: MijnKNS. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker de KNS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de KNS geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van de KNS. Leden ontvangen de nieuwsbrief als onderdeel van het lidmaatschap. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over relevante ontwikkelingen aangaande de slagersbranche. Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken we je e-mailadres. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het persoonsgegevensbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media

Wij maken gebruik van diverse social media zoals Facebook en Twitter. Als je social media gebruikt, dan kun je met jouw social media-account reageren op de diverse accounts die de KNS beheert. Wij krijgen daarbij geen toegang tot je social media-account, maar als je via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en je accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Links op de website

Op de website van de KNS staan logo’s van diverse social media diensten. Deze bevatten enkel links naar de betreffende social media pagina’s. Met de vermelding van deze voornoemde logo’s worden door de KNS geen persoonsgegevens verwerkt. Indien je op een logo van een social media dienst klikt, worden jouw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst. De KNS verwijst je graag naar de privacyverklaring op de website van deze partijen.

Verstrekkingen aan derden

De KNS verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst, op grond van de wet, of een rechterlijke uitspraak, of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, of op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de KNS bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de websitehoster, de IT-beheerder, de CRM-provider, organiseren van bedrijfsbezoeken of activiteiten). Wij kunnen ook gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseren.

Recht van inzage, correctie en/of verzet

Je kunt de KNS per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze activiteiten, producten en diensten. Indien je meer informatie wilt over de KNS, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, kan je contact opnemen via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale toezichthouder.

Telefoon: 070 3906365
E-mail:   info@knsnet.nl
Postadres: Postbus 1234
Adres:  2280 CE Rijswijk

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd. Door de KNS wordt aan de gebruiker geadviseerd regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 27 september 2018.