Bestuur en secretariaat

De KNS is een vereniging, een echte ledenorganisatie. Leden staan niet alleen centraal maar hebben ook zeggenschap in de vereniging door het bestuur en de diverse adviescommissies. Jaarlijks legt het bestuur, bestaande uit slagerondernemers uit het hele land, tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het beleid en de begroting. 

Het bestuur bestaat uit zeven KNS-leden die zijn benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen. De bestuursleden zijn zoveel mogelijk een redelijke afspiegeling van de KNS-leden. Het bestuur vergadert minimaal drie keer per jaar.

Bestuur

Directie

Secretariaat

Het secretariaat is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling, -beïnvloeding en –uitvoering op (inter)nationaal niveau, persoonlijk advies, belangenbehartiging, organisatie van ledenevenementen en informatieverstrekking waarbij het belang van de leden centraal staat. In Rijswijk werken wij met een professioneel team van 18 medewerkers.

Relevant nieuws