Cao voor het Slagersbedrijf

De KNS vertegenwoordigt de werkgevers in het slagersbedrijf tijdens de cao-onderhandelingen. De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds.

Update 3 juni 2021

Een nieuwe Cao voor het Slagersbedrijf een feit. Hieronder vind je meer informatie over de cao. 

De cao in hoofdlijnen

  • Looptijd van 1 januari 2021 tot 1 maart 2022, derhalve een looptijd van 14 maanden.
  • Initiële loonsverhoging van de feitelijke brutosalarissen van 1,7% per 1 oktober 2021 en een initiële loonsverhoging van 0,4% per 1 januari 2022.
  • Een eenmalige uitkering van €250,- bruto, op basis van een fulltime dienstverband, te betalen in juli 2021. Deze eenmalige uitkering hoeft niet te worden betaald door werkgevers die gebruik hebben moeten maken van de NOW-3 steunmaatregel.
  • Een eenmalige extra verlofdag, op basis van een fulltime dienstverband.
  • Het opnemen van een zogenaamde “zwaar werk regeling” in de cao. Met een dergelijke regeling worden werknemers, die voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden, in de gelegenheid gesteld om eerder met pensioen te gaan.
  • De werkingssfeer van de cao wordt zodanig aangepast dat niet alleen het bedrijfsmatig bewerken van vlees, maar ook het vervaardigen van hybride producten, zijnde samengestelde producten die deels uit dierlijke en deels uit plantaardige grondstoffen bestaan, onder de werkingssfeer van de cao valt.
  • Cao-partijen hebben de wens uitgesproken om bedrijven die door de uitzonderlijke corona-omstandigheden in zwaar verkeer verkeren, te ontzien waar het gaat om de loonsverhoging per 1 oktober en 1 januari a.s.. Het gaat hierbij om bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de NOW-3 steunmaatregel, waarbij de aanvraag is toegewezen en er geen restitutie van de ontvangen gelden hoeft plaats te vinden. Deze tegemoetkoming zou kunnen bestaan uit tijdelijke geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de premie VOS. Cao-partijen zullen daartoe een dringend appel doen op het bestuur van de Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf (VOS).
  • Voorts hebben partijen afgesproken om in werkgroepverband het onderwerp beloning nader te bespreken en te onderzoeken. Doel daarbij is om te komen tot een toekomstbestendige visie op beloning binnen de slagersbranche. Hierbij gaat het niet alleen om het reguliere loon en loongebouw, maar onder andere ook om de toepassing van toeslagen binnen en buiten de branche.

De KNS adviseert je om dit bericht te delen met je administrateur/accountant. Heb je vragen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken op 070 3314621.

Lees hier meer

Veelgestelde vragen

Aan deze veelgestelde vragenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Het gestelde in de Cao voor het Slagersbedrijf met een looptijd van van 1 januari 2021 tot en met maart 2022 is bepalend.