Cao voor het Slagersbedrijf

De KNS vertegenwoordigt de werkgevers in het slagersbedrijf tijdens de cao-onderhandelingen. De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds.

De belangrijkste afspraken:

  • De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2018.
  • Naast een loonsverhoging van 1,75% wordt ook de koudetoeslag per 1 februari verhoogd naar € 9,80 bruto per week
  • De invoeringsdatum van het functiewaarderingssysteem ORBA per 1 juli 2018
  • Elke werknemer die op 1 januari 2018 in dienst was, ontvangt een eenmalige uitkering van € 40 bruto. Dit bedrag geldt voor een fulltime werknemer, voor een parttimer naar rato.

De loontabellen vind je aan de rechterkant onder 'documenten'.

Orba

Het functiewaarderingssysteem Orba met betere functieomschrijvingen en nieuwe salarisschalen wordt per 1 juli 2018 ingevoerd. Dit betekent dat jij als werkgever verder kunt met het bepalen van de bedrijfsfuncties en het indelen van je medewerkers op basis van deze bedrijfsfuncties. De nieuwe salarisschalen per 1 juli 2018 vind je zo snel mogelijk op orba.slagers.nl. Op deze site vind je alle benodigde informatie en stappenplan voor de invoering van Orba binnen jouw bedrijf.

Door de invoering van Orba zijn op 1 juli a.s. elf functiegroepen van toepassing met in iedere functiegroep één of meerdere referentiefuncties. Er worden ook elf nieuwe salarisschalen ingevoerd waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij de cao-lonen uit de huidige loongroepen. De nieuwe salarisschalen 2 tot en met 4 (huidige loongroepen A0 t/m A2) worden uitgebreid met een aantal treden. Het maximum cao-loon van de salarisschalen 2 tot en met 4 bedraagt op 1 juli 2018 respectievelijk € 12,83 - € 13,00 - € 13,40. De treden zijn opgenomen, omdat de huidige automatische doorgroei van A0 naar A2 per 1 juli 2018 komt te vervallen. Dit komt door de invoering van Orba waarbij de functie-indeling en bijbehorende salarisschalen gewijzigd worden.

Nieuw is een salarisschaal voor de doelgroepen uit de Participatiewet (schaal 1) met daarin opgenomen het wettelijk minimumloon voor de verschillende leeftijden. Orba wordt 1 juli 2019 geëvalueerd om te onderzoeken of de geraamde loonkostenimpact ook is uitgekomen.

Seniorenregeling

Mensen moeten steeds langer werken voordat zij met de AOW kunnen. De vraag is of iedereen die eindstreep wel kan halen of voortijdig wegens ziekte uitvalt. De slagersbranche kent op dit moment een seniorenregeling op basis van 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. Vanuit hetzelfde oogpunt wordt naast de huidige regeling een tweede seniorenregeling voor 60-jarigen en ouder op basis van 95-100-100% ingevoerd.

De referte-eis van 10 jaar wordt niet meer in de seniorenregeling opgenomen. De parttimefactor wordt voor beide regelingen vastgesteld op 50%. De deelnemers onder de huidige 80-90-100% regeling worden per 1 januari 2019 in de collectieve financiering meegenomen. De invoeringsdatum van de nieuwe regeling (95-100-100%) is 1 januari 2019. Het percentage van 95 wordt gefaseerd afgebouwd. Uiterlijk 1 januari 2022 is een 90-100-100% regeling van kracht.

De vrije dagen die voortvloeien uit het parttimepercentage werken (van 95% naar 90%) worden voor iedere deelnemer aan de seniorenregeling verplicht ingeroosterd en gelijkmatig verdeeld over het jaar. In totaal gaat het bij 95% om 13 vrije dagen voor een fulltimer, zijnde de huidige 6 bovenwettelijke vakantiedagen voor 60-jarigen en ouder ex artikel 27, tweede lid van de cao plus 7 extra bovenwettelijke vakantiedagen). Per 1 januari 2019 wordt bij werkgevers een collectieve werkgeverspremie geheven om de huidige en de aankomende seniorenregeling te financieren.

Nieuwe uitkeringsregeling

Voor werknemers uit de slagersbranche worden, in een aparte cao, de rechten en plichten opgenomen betreffende een nieuwe aanvullende private uitkering na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering van het UWV. Dit betreft een vervolgafspraak vanuit de vorige cao, opgenomen vanuit het Sociaal Akkoord 2013. De premie van 0,2% komt voor rekening van werknemers. Deze aparte cao, genaamd Cao Private Aanvulling WW en WGA (PAWW), wordt uitgevoerd door een externe organisatie (Stichting PAWW) en treedt later in 2018 in werking. Meer informatie volgt via de bekende KNS-kanalen.

Premie Werkhervattingskas

De Werkhervattingskas, of ‘Whk’, is de premie die jij als werkgever aan de belastingdienst moet betalen als vergoeding voor de Ziektewet– en WGA-uitkeringen, die twee jaar eerder door het UWV zijn betaald aan werknemers van de werkgever. De verdeling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas tussen werkgever en werknemer wordt met ingang van 1 februari 2018 gewijzigd.

De werkgever mag de door hem verschuldigde gedifferentieerde premie werk-hervattingskas, met uitzondering van de premiecomponent Ziektewet, tot ten hoogste de helft op het nettoloon van de werknemer verhalen (max. 50%). Afgesproken is dat de verdeling van de premie tussen werkgever en werknemer wordt aangepast. Het maximale werknemersdeel wordt jaarlijks in stappen van 10% afgebouwd. Te beginnen op 1 februari 2018 met een premieverdeling van 60% werkgeversdeel - 40% werknemersdeel. Op 1 december 2018 wordt de premieverdeling 70% werkgeversdeel - 30% werknemersdeel. Het werknemersdeel is dan per 2022 afgebouwd naar 0%.

Protocol arbeidstijd

Door de sociale partners wordt een protocol ontwikkeld met betrekking tot de doorbetaling van de arbeidstijd waarin hygiënische handelingen worden verricht. Dit betreft hygiënische handelingen tijdens de werktijd en na de werktijd. In aanpalende cao’s zijn hierover afspraken gemaakt waarop aangehaakt wordt. In het protocol wordt de invoering van doorbetaling van arbeidstijd bij tussentijdse hygiënische handelingen per 1 oktober 2018 geregeld. En de doorbetaling van arbeidstijd bij hygiënische handelingen aan het einde van de dienst is per 1 juli 2019. Dit protocol heeft betrekking op het industriële gedeelte van onze branche. In dit protocol worden tevens andere zaken opgenomen, geldend voor de totale slagersbranche, zoals welke handelingen van sluitingstijd betaald dienen te worden. Dit protocol is uiterlijk 1 april 2018 vastgesteld door de sociale partners.

Vrije zaterdag

Werknemers die volgens dienstrooster vast op zaterdag werken, krijgen het recht om op maximaal 5 zaterdagen in een kalenderjaar verlof op te nemen. Uitgezonderd zijn de zaterdagen in de maand december en de zaterdag voor Pasen en Pinksteren.

Voor meer zaterdagen vrij in hetzelfde kalenderjaar, in de maand december, voor Pasen of Pinksteren geldt de huidige verlofregeling in de cao en de bepalingen over vakantie en verlof uit het Burgerlijk Wetboek.

Andere afspraken

  • Sociale partners en het bestuur van pensioenfonds Stichting De Samenwerking gaan zich extra inspannen om werknemers in de branche die 60 jaar of ouder zijn nog beter te informeren over voorwaarden en mogelijkheden van de huidige pensioenregeling.
  • De regelingen Employability, loopbaanadvisering, mantelzorg en budgetcoach waren in de vorige cao opgenomen als een experiment. Er is besloten om deze vier pilots te verlengen voor de duur van vier jaar: van 1 oktober 2017 tot 1 oktober 2021.
  • Door de sociale partners wordt een voorstel ingediend bij de Stichting Normering Arbeid (SNA) voor opname binnen het SNA-keurmerk van enkele essentiële bepalingen uit de Cao voor het Slagersbedrijf waaraan uitzendbureau’s dienen te voldoen. Denk aan bepalingen rond pensioen, vakantierechten, arbeidsovereenkomst, loonsverhoging en beloning.

De KNS adviseert je om dit bericht te delen met je administrateur/accountant. Heb je vragen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken op 070 3314621.