Cao voor het Slagersbedrijf

De KNS vertegenwoordigt de werkgevers in het slagersbedrijf tijdens de cao-onderhandelingen. De cao komt tot stand door inzet van de KNS als werkgeversorganisatie enerzijds en FNV en CNV Vakmensen als werknemersorganisaties anderzijds.

De cao omvat de volgende nieuwe afspraken:

Looptijd

De cao loopt van 1 maart 2022 tot 1 maart 2024. 

Loon

 • Initiële loonsverhoging van 3,5% over feitelijk brutoloon per 1 juni 2022 en 3,5% per 1 maart 2023 voor alle werknemers binnen de slagersbranche, met uitzondering van salarisschaal 1 (WML)
 • De jeugdlonen in salarisschaal 2 worden met 10% verhoogd en de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 worden met 5% verhoogd. Waarbij de jeugdlonen in salarisschalen 3 en 4 behorend bij de “20 jaar trede”, net als in salarisschaal 2, met 10% worden verhoogd. In deze percentages is de loonsverhoging van 3,5% (per 1 juni 2022) en de eenmalige uitkering (zie hierna) reeds verwerkt.
 • Er geldt een eenmalige uitkering van € 220 bruto op fulltimebasis, uiterlijk te betalen in oktober 2022. Dit is een compensatie van het 3 maanden later ingaan van de loonstijging. Als werkgever kun je ervoor kiezen om in plaats van deze eenmalige uitkering de loonsverhoging (3,5%) per 1 juni met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 te betalen. De eenmalige uitkering vervalt in dat geval. Deze uitkering geldt niet voor uitzendkrachten.

Industriële slagerijen

 • Voor industriële slagerijen die in hoofdzaak of uitsluitend aan supermarkten leveren, wordt een eenmalige bruto productietoeslag van € 375 uitgekeerd, op fulltimebasis, aan medewerkers die in of ten behoeve van de productie werkzaam zijn, (centrale)stafafdelingen/diensten worden hierbij uitgezonderd. Dit bedrag van € 31,25 bruto per maand wordt per juni 2022 maandelijks uitgekeerd tot 1 juni 2023.
 • Er geldt een structurele productietoeslag van 1,25% per 1 juni 2023 over het brutoloon.

Voorwaarde voor deze uitbreiding van de afspraken is dat, in een onderzoek naar het totale arbeidsvoorwaardenpakket waaronder ook de loonschalen, wordt besproken hoe de toeslag in de toekomst wordt benut. De genoemde afspraken over productietoeslagen gelden niet voor uitzendkrachten.

Vergoedingen/ toeslagen

 • Reiskostenvergoeding wordt verhoogd. Per 1 juni 2022 is de vergoeding 0,19 cent per kilometer.
 • Koudetoeslag wordt per 1 juni 2022 verhoogd van € 9,80 bruto naar € 10,50 bruto en per 1 maart 2023 naar € 10,80 bruto.
 • Zondagtoeslag van 80%, zoals vermeld in artikel 21 lid 3 van de cao, wordt per 1 juni 2022 met 5% verlaagd naar een toeslag van 75% van het uurloon. Per 1 maart 2023 wordt deze zondagtoeslag opnieuw met 5% verlaagd naar een toeslag 70% van het uurloon.

Duurzame inzetbaarheid

 • Bestaande seniorenregeling “95-100-100 regeling” is vervangen door een “90-100-100 regeling” per 1 januari 2023.
 • De stichting SAS I heeft besloten om per 31 maart 2024 de collectieve financiering van de seniorenregeling via SAS I-regeling te beëindigen.

Algemeen

 • Aan Stichting VOS wordt het verzoek gedaan om de VOS-premie, een volledige werkgeverspremie, voor de gehele branche met 0,5% te verlagen naar 0,4% gedurende 24 maanden.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om uitzendkrachten die langer dan vijf jaar in een productiefunctie werkzaam zijn in een geautomatiseerd productieproces van een voorverpakkingsbedrijf of centrale slagerij een vaste arbeidsovereenkomst te bieden.
 • Een onderzoek naar de opbouw van de beloning in de loontabel, het eventueel invoeren van de mogelijkheid van verlofsparen en de mogelijkheid om quarantainelasten terug te brengen voor werkgevers. Aan dit onderzoek wordt de eerder genoemde productietoeslag toegevoegd.
 • Bij de twee voorgaande cao’s zijn werkgevers die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie, tegemoet gekomen door het toepassen van (gedeeltelijke) kwijtschelding van de VOS-premie. Deze steun is gekoppeld aan het recht op NOW-steun. Indien in de looptijd van deze cao de slagersbranche weer wordt getroffen door bijvoorbeeld een lockdown of sluiting van de horeca of een andere crisis, treden sociale partners in deze gevallen in gesprek over steun aan zwaar getroffen bedrijven.

KNS adviseert je om dit bericht te delen met je administrateur/accountant. Heb je vragen? Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken op 070 3314621.

Lees hier meer

Veelgestelde vragen

Aan deze veelgestelde vragenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Het gestelde in de Cao voor het Slagersbedrijf met een looptijd van van 1 maart 2022 tot en met 29 februari 2024 is bepalend.