Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Voorlichting

Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over veilig en gezond werken. Zoals over het gebruik van (krachtige) reinigingsmiddelen. Worden er bijvoorbeeld geen veiligheidshandschoenen gedragen dan kunnen deze middelen bij contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaken.

Veilig en gezond werken is een zaak van werkgever én werknemer. De werkgever draagt zorg voor een duidelijk arbobeleid en samen dragen zij zorg voor de uitvoering. De mate van bescherming die de werkgever moet bieden, is door de overheid vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient elk bedrijf een concreet arbobeleid te voeren.

Positieve effecten

Naast het creëren van een gezonde en veilige werkplek (en het vermijden van schadeclaims) heeft een goed arbobeleid nog meer positieve effecten:
• het vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte
• een werknemer presteert beter als hij zich veilig voelt en comfortabel kan werken
• goede arbeidsomstandigheden verhogen de motivatie en productie van werknemers
• door duidelijk van te voren spelregels vast te leggen, ontstaat duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van gezond en veilig werken

Belang arbobeleid

Het is van groot belang om een helder beschreven arbobeleid te hebben én uit te voeren. Als een werknemer schade lijdt door het werk, dan kan hij het bedrijf daarvoor aansprakelijk stellen en een schadevergoeding eisen. De werkgever moet dan kunnen aantonen dat hij, in operationele en economische zin, er alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs haalbaar is om deze schade te voorkomen.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie) inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs sluiting van het bedrijf.

Onderdelen arbobeleid

Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:
• risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
• ziekteverzuimbeleid
• bedrijfshulpverlening (BHV)
• preventiemedewerker
• preventief medisch onderzoek (PMO)

Meer informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld verzuimbeleid, neem contact op SAS ZorgPortaal, 070 3011687.