Wat is de impact op jouw bedrijf als AVP in Nederland komt?

De Afrikaanse varkenspest (AVP) is begin juli ook in Duitsland vlak bij de Nederlandse grens aangetroffen. Uiteraard hopen wij dat dit artikel overbodig is en dat de pest Nederland niet haalt. Maar waar krijgt jouw slagerij mee te maken als je in beschermings- of bewakingsgebied komt te vallen?

We kunnen twee situaties onderscheiden:

1. AVP zit in gehouden varkens

In dit geval wijst de Europese Commissie een beschermingsgebied en bewakingsgebied aan.

Maatregelen in het beschermingsgebied (straal van minimaal 3 kilometer rondom de uitbraak).

Zie verordening nr. 2020/687.
Verplichte maatregelen zijn onder andere:
• Verbod op verplaatsingen van varkens vanuit, binnen en naar het beschermingsgebied (artikel 27).
• Verbod op verplaatsingen van slachtafval, mest met inbegrip van gebruikt strooisel, huiden, vellen, vlees en vleesproducten vanuit en naar het beschermingsgebied (art. 27).
• Uitzonderingen zijn mogelijk op basis van een beoordeling door de NVWA, voor verplaatsen van onder andere dieren bestemd voor de slacht, mest, vlees, stro en voer. Er gelden dan aanvullende algemene voorwaarden (artikel 22 & 28) en specifieke voorwaarden (artikel 29, 32, 33, 35, 36 & 37).

Maatregelen in het bewakingsgebied (straal van minimaal 10 kilometer rondom een uitbraak).

Zie verordening nr. 2020/687.
• Verbod op verplaatsingen van varkens en hun (levende) producten vanuit of naar het bewakings-gebied. Dit geldt ook voor andere materialen (met uitzondering van materialen die de NVWA veilig beschouwt).

Wanneer meer dan één varkenshouderij besmet is met AVP wijst de Europese Commissie (na de gebruikelijke procedure van het aanwijzen van de beperkingsgebieden) een zone III aan volgens verordening 2021/605. De Europese Commissie en het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit bepalen de grenzen van die zone in overleg. In die zone geldt ook een verbod op vers vlees en vleesproducten inclusief casings (darmen) van varkens. Op deze verboden zijn wel uitzonderingen mogelijk. In het geval van een uitzondering is een en ander mogelijk onder specifieke voorwaarden. Die voorwaarden zijn te vinden in verordening 2021/605.

2. AVP zit in wilde zwijnen

In dit geval wijst de Europese Commissie volgens verordening 2021/605 een besmette zone aan (zone II). In die zone gelden deze regels:

Verplaatsingen van varkens en producten van varkens van inrichtingen in zone II

• Vleesproducten, vers vlees of casings (darmen) van varkens gehouden in de zone mogen zone II niet verlaten. Verplaatsing mag alleen gebeuren na het nemen van risicobeperkende maatregelen én toestemming van de bevoegde autoriteit.

Verplaatsingen van (producten van) wilde zwijnen afkomstig van zone II

• Het is niet toegestaan vers vlees, vleesproducten, andere producten van dierlijke oorsprong, dierlijke bijproducten en afgeleide producten, verkregen van in het wild levende zwijnen, en van voor menselijke consumptie bestemde kadavers van in het wild levende zwijnen, te verplaatsen binnen en naar buiten zone II.
• De dierlijke producten mogen wel worden verplaatst naar een inrichting die is gelegen op Nederlands grondgebied, of overeenkomstig met verordening 1069/2009, worden verzameld, vervoerd en verwijderd, mits het vervoersmiddel voor deze verplaatsing buiten de zone is uitgerust met een satellietnavigatiesysteem. Zodat op ieder moment de actuele locatie te bepalen, door te geven en te registreren is.

In principe geldt dus dat het transport van vers vlees van varkens/wilde zwijnen in dergelijke gebieden verboden is. Er kunnen in individuele situaties wel uitzonderingen worden toegestaan, wanneer is voldaan aan de Europese voorwaarden.

Heb je vragen over AVP stuur een mail naar Jacques Rijk, Beleidsmedewerker Vaktechnologie bij KNS, j.rijk@knsnet.nl.