Vereniging Zelfslachtende Slagers (VZS)

In 2014 is de Vereniging van Zelfslachtende Slagers (VZS) opgericht om de belangen van deze groep slagers, die zelf slacht, optimaal te behartigen. De zelfslachtende slagers vormen een specifieke groep binnen KNS.

VZS is een vereniging die juridisch functioneert onder de vlag van KNS. Leden van VZS zijn ook lid van KNS. In navolging van de organisatiestructuur van KNS is een Adviescommissie Zelfslachtende Slagers opgericht (ACZS). De adviescommissie adviseert het bestuur van VZS inzake het beleid van de vereniging.

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de VZS geeft je een aantal rechten. Je hebt het recht om gebruik te maken van modules en protocollen die VZS voor haar leden ontwikkelt. Voorbeelden zijn de Module slachten en uitsnijden, de Module dierenwelzijn en het Protocol eenvoudige wasplaats. Dergelijke producten zijn in nauw overleg met de NVWA ontwikkeld en vastgesteld. Als VZS-lid kun je de documenten downloaden via de groep 'Vereniging Zelfslachtende Slagers' op MijnKNS. Deze groep is enkel toegankelijk voor leden van de vereniging.

Kwaliteitssysteem

Het lidmaatschap levert ook een aantal plichten op. Als VZS-lid conformeer je je aan het kwaliteitssysteem van de VZS. Dit betekent dat je je als lid moeten houden aan de wettelijke regels op het gebied van slachten. Er zijn onder andere specifieke regels op het gebied van hygiëne, dierenwelzijn, maar ook op het gebied van identificatie en registratie van dieren en karkassen.

Karkascontrole

Voor de bedrijven die ≤ 10 GVE slachten organiseert de VZS een jaarlijkse karkascontrole. Dit kan gezien worden als een verificatie van de slachthygiëne. Dankzij lidmaatschap van de vereniging en deelname aan het kwaliteitssysteem is de intensiteit van de karkascontrole veel beperkter dan voor niet-leden. Hiermee verdien je als lid jouw contributie terug.

Protocollen, modules en formulieren

Via MijnKNS hebben leden toegang tot hun eigen groep 'Vereniging Zelfslachtende Slagers. Hier staan alle documenten voor de zelfslachtende slager. Deze groep is speciaal voor de leden van de VZS. Naast het laatste nieuws, de verzonden infomails naar leden, vind je hier alle informatie waaronder modules en protocollen die voor de zelfslachtende slager van toepassing zijn.

Contributie

Op basis van de begrote kosten is de contributie vastgesteld op € 285 per jaar. Als zelfslachtende slager of als slachthuis kun je lid worden van de VZS indien je ook lid bent van KNS.

Voordelen van het lidmaatschap van VZS

• De Vereniging voor Zelfslachtende Slagers (VZS) komt op voor de kleine en middelgrote slachters. De meeste leden hebben een slagerij(winkel).

Kwaliteitssysteem

• Ter beperking van regeldruk en administratieve lasten heeft VZS heeft een systeem van kwaliteitscontrole ontwikkeld. Elk VZS-lid dat minder dan 10 GVE per week slacht neemt deel aan het kwaliteitssysteem.

• Het kwaliteitssysteem houdt in dat leden gebruik maken van de modules, protocollen en standaardwerkwijzen, opgesteld door VZS en goedgekeurd door NVWA, waarmee aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Daartegenover staat dat kleine slachterijen (<10 GVE) een ontheffing hebben van de wettelijke karkasbemonsteringsfrequentie. De VZS organiseert voor deze bedrijven de karkasbemonstering die slechts 1x per jaar (bij goed resultaat) wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft een kleine slachter die VZS-lid is minder kosten en minder administratie.

• Bij slachterijen die 10 tot 20 GVE per week slachten wordt op dit moment de mogelijkheid van beperktere karkascontrole onderzocht.

Retributies (kosten NVWA)

• VZS heeft door intensieve contacten met het ministerie LNV en de NVWA gerealiseerd dat de kosten voor keuring en toezicht van NVWA voor kleine en middelgrote slachters laag zijn gebleven voor 2023. Dat is een top resultaat, aangezien de hele sector door het ministerie van LNV is gevraagd de kosten van de NVWA zelf te betalen. Het ministerie van LNV houdt de kosten beperkt door een financiële bijdrage van €1,4 miljoen te doen voor uitvoeringskosten van NVWA bij kleine slachterijen.

Overleg met LNV en NVWA en politieke lobby

• VZS is de enige gesprekspartner namens de kleine slachterijen met deze overheden. Frequent vinden overleggen plaats met het ministerie van LNV over wet- en regelgeving, de werkwijze van en het toezicht op kleine en middelgrote slachters. Deze overleggen hebben als doel dat het werk voor de bedrijven uitvoerbaar blijft en de ondernemers beperkte administratieve en financiële lasten dragen.

• VZS maakt zich hard voor het voorkomen van cameratoezicht in kleine slachterijen. In 2024 wordt definitief over deze maatregel besloten.

• VZS organiseert bedrijfsbezoeken voor betrokken ambtenaren en politici om nut en noodzaak van kleine slachterijen voor het voetlicht te brengen. (In 2022 brachten Thom van Campen (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en de Directeur Keuren (NVWA) een bezoek aan een zelfslachtende slager.

• In 2022 is de Motie Van Campen aangenomen, door lobby vanuit KNS/VZS. Deze motie verzoekt de regering bij alle voorbereidende wet- en regelgeving expliciet aandacht te hebben voor maatwerkregels voor zelfslachtende slachters. Dus dat is goed nieuws!

De vereniging

• Het beleid van VZS wordt aangestuurd door de Adviescommissie Zelfslachtende Slagers met daarin 8 slachters. Dus slachters bepalen actief het beleid van de VZS.

• Leden van VZS worden eens per jaar uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Hier komen, naast verenigingszaken, ook inhoudelijke onderwerpen aan bod. Het is ook een kans om sprekers te horen van nauw verbonden organisaties, zoals NVWA, en om kennis uit te wisselen.

Producten en diensten

• Leden kunnen terecht met technologische vragen.

• Leden kunnen terecht voor juridische ondersteuning, in sommige gevallen met bijbetaling tegen een laag tarief.

• Leden ontvangen periodiek een infomail over relevant nieuws, zoals bereikte resultaten en de nieuwste ontwikkelingen

• VZS creëert media-aandacht voor zelfslachtende slagers in de landelijke pers.
Zelfslachtende slagers behoren sinds 2022 tot immaterieel erfgoed, leden van VZS ontvangen hier een mooie oorkonde van.