Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag gewijzigd. Dit is geregeld in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. Op deze pagina vind je meer informatie over de wijzigingen en wat dit betekent voor jou.

Doel van de WAB

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom krijgen oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid. Ook wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Check onderaan de pagina onder 'documenten' handige downloads.

Ervaringen met de WAB

Met de website 'Werkt de WAB voor jou?' willen MKB-Nederland en VNO-NCW ondernemers informeren over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2020 gelden, als de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking treedt.

De ondernemersorganisaties willen met de website werkgevers ook de gelegenheid bieden om hun ervaringen en knelpunten met (onderdelen van) de WAB te melden. Op die manier houden ze een vinger aan de pols en kunnen ze ‘Den Haag’ duidelijk maken wat wel werkt en - vooral - wat niet.

Bekijk de checklist

Ketenregeling

Zoals het ook voor de invoering van de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) was, gaat de maximale termijn van de ketenregeling (meerdere contracten voor bepaalde tijd) weer van 2 jaar naar 3 jaar. De ketenregeling begint opnieuw te lopen na een onderbreking van 6 maanden. Arbeidscontracten met invallers in het primaire onderwijs zijn uitgezonderd van de ketenregeling.

Deze onderbrekingstermijn kan bij cao tot drie maanden worden verkort, maar dat is in onze cao niet gebeurd. Dan moet er namelijk wel sprake zijn van terugkerend werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden verricht, de zogeheten seizoensarbeid.

Lees verder

Transitievergoeding

Tegenover de verlenging van de ketenregeling staat het recht op een transitievergoeding vanaf aanvang van het dienstverband, ongeacht het type arbeidscontract. De hogere opbouw na 10 jaar dienstverband vervalt, evenals de overgangsregeling voor 50-plussers.

De transitievergoeding wordt ook anders berekend. De huidige vergoeding wordt nu berekend per elke zes volledig gewerkte maanden. Per 1 januari 2020 tellen ook losse maanden en dagen mee, dus naar rato. De rekensom per 1 januari 2020 wordt: ((feitelijk genoten) brutosalaris/bruto maandsalaris) x 1/3 bruto maandsalaris/ 12)).

De huidige transitievergoeding blijft gelden bij een einde van de arbeidsovereenkomst in 2020 of later, wanneer voor 1 januari 2020 de procedure bij het UWV of kantonrechter is gestart, de arbeidsovereenkomst is opgezegd of de werknemer voor die datum met beëindiging heeft ingestemd.

Verder lezen

Oproepkrachten

De term oproepovereenkomst wordt ruimer. Een arbeidsovereenkomst wordt als een oproepovereenkomst beschouwd als de te verrichten arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand of jaar. Het gaat hier dus om overeenkomsten zoals nulurencontracten, min/maxcontracten, maar ook uitzendovereenkomsten. Een contract met een aantal uren per jaar, waarbij het loon daarover gelijkmatig door het jaar heen wordt betaald, is dus geen oproepovereenkomst.

Vanaf 2020 moeten werkgevers oproepkrachten minstens 4 dagen schriftelijk van te voren oproepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen 4 dagen afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Lees verder

Opzegging door de werknemer & proeftijd

Nieuw is ook dat de werknemer een oproepovereenkomst kan opzeggen met een opzegtermijn van 4 dagen. Voor een arbeidscontract langer dan 2 jaar, mag een proeftijd van maximaal 2 maanden worden overeengekomen. Voor het overige blijven de huidige regels gelden: een proeftijd moet altijd schriftelijk worden overeengekomen, een proeftijd is niet mogelijk bij een contract voor bepaalde tijd korter dan zes maanden en voor contracten tussen de zes maanden en 2 jaar mag maximaal 1 maand proeftijd worden overeengekomen.

Payroll

De bedoeling van de nieuwe wet is dat payroll mogelijk blijft, maar deze constructie niet mag worden gebruikt om onderscheid te maken in arbeidsvoorwaarden. Er is sprake van payroll wanneer de formele werkgever geen actieve rol heeft gehad bij de werving en selectie van de payrollkracht. Bovendien mag de payrollkracht niet zonder toezegging van de inlener door het payrollbedrijf elders te werk worden gesteld.

De payrollkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen werknemers in een gelijke/gelijkwaardige functie van de opdrachtgever. De payrollkracht moet ook gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten. Denk daarbij aan gebruik van kantine, kinderopvang en/of vervoersfaciliteiten. Die arbeidsvoorwaarden moeten voorafgaand aan de ter beschikkingstelling aan de payrollkracht en de payrollonderneming te melden. De inlener is ook via de ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk voor niet genoten loon.

Bij Algemene Maatregel van Bestuur worden aparte regels voor pensioen opgesteld met als doel dat een adequate pensioenregeling wordt gerealiseerd.

WW premie

De werkgever betaalt vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie (uniforme Awf-premie) vervalt vanaf dat moment. De lage WW-premie (2,94%) is voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie (7,94%) voor werknemers met een flexibel contract. De sectorpremie (uniforme Awf-premie) vervalt vanaf dat moment.

Lees verder

Slapende dienstverbanden

Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet is beëindigd, terwijl de werknemer geen werkzaamheden meer uitvoert en er geen loon meer wordt betaald.Door het dienstverband slapend te houden, hoefde geen transitievergoeding betaald te worden.

Op grond van een recente uitspraak van de Hoge Raad ben je in voorkomende gevallen verplicht deze te beëindigen en de werknemer een transitievergoeding te betalen. Wil je hierover meer weten, bel met de KNS op 070 3906365.

Meer informatie

Relevante documenten

Eerder gepubliceerd