Lokaal Retailbelang, een belangrijke hulplijn voor jou als slager-ondernemer

De gemeente en de provincie spelen een belangrijke rol als het gaat om beleidsvorming en regelgeving in binnensteden en winkelgebieden. Zaken die van invloed kunnen zijn op jouw winkelgebied en jouw bedrijf. Het kan zijn dat jij hierbij samen met jouw ondernemersvereniging tegen problemen aanloopt, waarbij je professionele hulp en ondersteuning zou willen. Daarvoor kun je nu terecht bij Lokaal Retailbelang.

Hieronder vind je een aantal recente activiteiten van Lokaal Retailbelang die jou mogelijk direct raken omdat je in één van de gebieden gevestigd bent, of inspireren om contact op te nemen als jouw bedrijf en/of winkelgebied tegen vergelijkbare problemen aanloopt.

Winkeliers in Nieuwegein kunnen weer meepraten over bereikbaarheid

Winkeliersvereniging Muntplein heeft Lokaal Retailbelang ingeschakeld om ondersteuning te bieden richting de gemeente Nieuwegein. De gemeente is voornemens een knip aan te leggen in de Batauweg. Deze weg is een zeer belangrijke verkeersader die ervoor zorgt dat het winkelcentrum goed bereikbaar is. De voorgestelde knip zou er toe leiden dat het winkelcentrum erg slecht bereikbaar wordt, hetgeen tot grote omzetverliezen zal gaan leiden en wellicht leegstand tot gevolg zal hebben. Ondanks dat het bestuur van de winkeliersvereniging regelmatig contact met de gemeente had, waren zij niet gekend in deze ontwikkelingen.
Een gesprek met de wethouder in het bijzijn van een vertegenwoordiger van Lokaal Retailbelang heeft ervoor gezorgd dat de winkeliersvereniging voortaan nauw betrokken wordt bij de plannen. Intussen heeft de gemeente een extern bureau aangesteld en is een participatietraject opgezet, waarvoor alle betrokkenen zijn uitgenodigd.

Actualisatie detailhandelsvisie Kampen

Processen kunnen soms erg lang lopen. In januari 2021 heeft Lokaal Retailbelang samen met lokale organisaties met succes ingesproken in de gemeenteraad van Kampen. Ongewenste ontwikkelingen op het bedrijventerrein Melmerpark zijn tegen gehouden en er is verzocht om het detailhandelsbeleid volledig te actualiseren.
Nu, een jaar later, zijn er allerlei deelonderzoeken door diverse bureaus gedaan en is het proces in gang gezet om tot een volledige actualisatie van de detailhandelsvisie te komen. Hierbij wordt specifieke aandacht gegeven aan de ontwikkelingen in de retail, maar ook aan de ontwikkelingen in Kampen-Zuid (woningbouw) en Europarcs (toerisme). Daarnaast is ook de vraag gesteld om meer duiding ten aanzien van Melmerpark in relatie tot de binnenstad te geven.
Lokaal Retailbelang neemt samen met de centrummanager zitting in een werkgroep en er komt een klankbordgroep.

Bezoekers, Bereikbaarheid en Beleid!

Van je bezoekers moet je het hebben! Daarom is bereikbaarheid en gemak essentieel voor winkeliers.
Lokaal Retailbelang heeft succesvolle bijdragen geleverd aan discussies met gemeenten over bereikbaarheid. Zoals het idee van éénrichtingsverkeer in Ridderkerk en Ouder-Amstel en het afsluiten van de winkelstraat in Hazerswoude. De rol van Lokaal Retailbelang in deze is om evenwicht te brengen in discussies met gemeenten door kennis aan te leveren.
Samen met de lokale winkeliersverenigingen hebben zij gesprekken gevoerd met betrokken ambtenaren om zo goed mogelijk duidelijk te maken dat verandering in bereikbaarheid, effect heeft op de bezoekers en omzetten. Het resultaat is dat alle drie de gemeenten de plannen hebben teruggenomen en zij op een meer constructieve wijze met de ondernemers om de tafel gaan.

Gemeenten sporen provincie Flevoland aan

De provincie Flevoland ervaart nog geen urgentie als het gaat om het belang van winkelgebieden. Dat was de conclusie tijdens de netwerkbijeenkomst voor winkelgebieden in de provincie op 7 april jl. Dit terwijl de winkelgebieden in Flevoland zich juist extra moeten profileren vanwege als aantrekkelijk verblijfsgebied door het ontbreken van historie. De aanwezigen werden dan ook opgeroepen om deze urgentie bij de provincie nadrukkelijk onder de aandacht te blijven brengen. De gemeenten gaan de provincie aansporen.

19 mei Drentse netwerkbijeenkomst winkelgebieden

Lokaal Retailbelang organiseert samen met Retailagenda Drenthe en de gemeente Emmen een netwerkbijeenkomst over en voor winkelgebieden. Er wordt ingegaan op de centrumaanpak en het detailhandelsbeleid van Emmen en het versterken van de Retailorganisatie in Drenthe.

Wil je meer weten of heb je al een probleem waarbij jullie hulp kunnen gebruiken, bel dan met Maikel Nicolai (070-3314634). Hij brengt jou dan in contact met de adviseur van jouw regio.

Bekijk de website van Lokaal Retailbelang