Mag je een bbq verzorgen op locatie als slager?

Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 24 april 2020. 

 

Deze vraag is aan ons door enkele slagers gesteld. Op basis van de maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd is het niet mogelijk om een barbecue op locatie te verzorgen. Het antwoord is dus nee. Update 7/5: de openstelling van horeca per 1 juni a.s. biedt wellicht ruimte voor (kleine) cateringactiviteiten. Op dit moment zijn wij deze aan het onderzoeken. Wij komen zo snel mogelijk met meer informatie en uitleg. 

Vanuit de overheid zijn diverse maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om met meer dan 3 personen in de buitenruimte op te houden, zijn evenementen en samenkomsten niet toegestaan en dient iedereen in Nederland 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Daarnaast geldt er een speciale noodverordening in alle veiligheidsregio’s in Nederland. In deze noodverordening staat in artikel 2.1 dat betrekking heeft op samenkomsten en evenementen het volgende:

1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:

a. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van de StatenGeneraal;
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn;
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;
d. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.

Wat is de definitie van evenementen?

In de noodverordening wordt onder evenementen verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak; hieronder vallen bijvoorbeeld herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten, feesten, muziekvoorstellingen, wedstrijden, straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden.