Ziekte & calamiteitenverlof

Wij hebben met grote zorg de vragen en antwoorden samengesteld, maar het kan wellicht voorkomen dat adviezen wijzigen door dat wet- en regelgeving verandert, zeker nu. 

Een medewerker is positief getest op corona. Moeten de collega’s die met deze medewerker hebben gewerkt, in preventieve quarantaine?
De kans daarop is groot. Als collega's vallen onder één van de volgende categorieën, zal er sprake zijn van quarantaine: "huisgenoten", "overige nauwe contacten", "overige (niet nauwe) contacten". Lees hier meer informatie

Wat valt er onder de omschrijving "overige nauwe contacten"?
Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode. De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen.

Wat valt er onder de omschrijving "overige (niet nauwe) contacten"?
Dit zijn de contacten die langer dan 15 minuten hebben geduurd op een afstand van meer dan 1,5 meter in dezelfde ruimte. 

Mijn medewerker is positief getest maar heeft geen klachten. Mag deze medewerker dan aan het werk?
In principe blijven werknemers in de vitale sector of met cruciale beroepen (van toepassing op de slagersbranche) blijven thuis bij een positieve test. In overleg met de GGD en de bedrijfsarts kan een uitzondering worden gemaakt en alleen als de desbetreffende medewerker geen klachten heeft.

Werknemer blijft thuis omdat iemand in huis kucht, verkouden is en/of koorts heeft, klopt dit?
In principe geldt op advies van de overheid dat de werknemer in dit geval thuis moet blijven. Maar let op: dat geldt niet voor de cruciale beroepen. De slagersbranche behoort tot de voedselketen en daarmee tot de cruciale beroepen. De werknemer van de slagerij (zowel productie als verkoop) die zelf niet ziek is, moet dus volgens de richtlijnen vanuit de overheid komen werken, want er is sprake van een cruciaal beroep. Voor de cruciale beroepen geldt dat de werknemer alleen thuis moet blijven als er daadwerkelijk koorts is. 

Je neemt daarin als ondernemer daarin zelf een beslissing. Blijf hier ook met gezond verstand naar kijken: als de werknemer zelf ziek wordt (ook bij verkoudheid, kuchen maar zeker bij koorts), is de kans aanwezig dat er sprake is van corona en dat de overige personeelsleden worden besmet. 

Mag ik tijdens de corona-epidemie (crisis/pandemie o.i.d.) bijzondere (medische) gegevens verwerken van mijn medewerkers?
Jouw werknemer mag volgens de Autoriteit Persoonsgevens op vrijwillige basis melden dat hij/zij besmet is met het coronavirus. Wel is het zo dat het coronavirus erg besmettelijk is. Het delen van deze informatie is dus wel zeer belangrijk om het verspreiden van het virus, en dus het voorkomen van ernstig leed, tegen te gaan. Als jouw medewerker verteld dat hij/zij corona heeft, dan mag jij deze informatie niet verder verwerken. Wil je meer weten, neem contact met ons op via 070 3906365 of info@knsnet.nl 

Mag een werknemer thuisblijven uit vrees voor besmetting?
Een werknemer mag niet zomaar thuisblijven uit angst voor het coronavirus. Alleen wanneer er een goede gegronde reden is, mag een medewerker thuis blijven. Het is aan jou als werkgever om per medewerker de situatie te beoordelen en mee te denken in oplossingen. Twijfel je over de situatie? Neem contact op met jouw arbodienst. Wanneer er geen gegronde reden is, geldt de volgende regel: geen arbeid, geen loon.

Wanneer is er sprake van calamiteitenverlof en wanneer verlofuren opnemen? 
De overheid heeft besloten om de scholen te sluiten per maandag 16 maart. Werknemers moeten dus op korte termijn, opvang regelen. In de situatie van 'van stel op sprong' kan calamiteitenverlof gelden. Dit is echt alleen bedoeld om werknemers de mogelijkheid te geven om bij onvoorziene omstandigheden in staat te zijn snel te kunnen handelen. Daarna moet de werknemer kijken of het mogelijk is om oppas te regelen, anders is dit risico voor werknemer. Dit houdt in vermindering van vakantiedagen en/of inhouden van loon. Bekijk het per situatie en ga in gesprek met jouw medewerker(s). In artikel 30 van de Cao voor het Slagersbedrijf staan de regels over dit type verlof uitgelegd.

Allerbelangrijkste is om met elkaar, als team, een gezamenlijke oplossing te vinden voor elke situatie die op je afkomt. Werkgevers én werknemers hebben elkaar nodig want het is inmiddels niet alleen een probleem van de werkgever. 

Kan mijn medewerker kortdurend zorgverlof opnemen?
In bepaalde gevallen kan kortdurend zorgverlof worden opgenomen. Jouw medewerker heeft hier recht op als het gaat om een zieke naaste in zijn/haar omgeving, zoals ouders, broers of zussen, partners en kinderen, de zieke verzorging nodig heeft en de medewerker gezien de omstandigheden de enige is die de zieke zorg kan geven.

Kan iemand anders de verzorging op zich nemen? Dan is er geen recht op kortdurend zorgverlof. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt, is het meestal niet mogelijk om kortdurend zorgverlof op te nemen. De zieke krijgt dan immers al verzorging.

Kortdurend zorgverlof bedraagt in elke periode van 12 achtereenvolgende maanden maximaal tweemaal de arbeidsduur per week. Werkt jouw medewerker 20 uur per week, dan heeft hij/zij over de periode van 12 maanden dus recht op 40 uur zorgverlof. Deze 12 maanden gaan in op de eerste dag waarop het verlof wordt genoten. Over de uren dat een medewerker kortlopend zorgverlof geniet, wordt het salaris voor 70% betaald, waarbij het geldende wettelijk minimumloon als ondergrens geldt.

Wat als mijn medewerker ziek is of milde klachten heeft?
Als de werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. De werknemer moet zich ziekmelden en zich aan de verdere procedures houden die bij zijn werkgever gelden. De werkgever zal in principe gehouden zijn het loon tot een bepaald percentage door te betalen. Dat de ziekte het gevolg is van het coronavirus maakt dit niet anders.

Het RIVM heeft in een aantal gevallen geadviseerd om thuis te blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Dat geldt onder meer voor huisgenoten van patiënten met het coronavirus en voor mensen die in gebieden zijn geweest waar het coronavirus heerst én verkoudheidsklachten of koorts hebben. Ook in die gevallen is er sprake van loondoorbetaling wegens ziekte.

In een aantal gevallen zal de werknemer wegens het virus niet op het werk willen of kunnen verschijnen zonder dat er sprake is van ziekte. Bijvoorbeeld in het geval van quarantaine. Als de werknemer de arbeid niet verricht, dan is de hoofdregel nog steeds dat de werkgever het loon moet doorbetalen. Dat is alleen anders als de oorzaak waarom het werk niet wordt verricht in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dat is normaliter bijvoorbeeld het geval bij te laat komen of bij werkweigering.

Kortdurend zorgverlof kan een rol spelen als de werknemer de noodzakelijke verzorging op zich moet nemen van een ziekte van een persoon als omschreven in de Wet arbeid en zorg (familieleden enz.).Als de school of kinderdagverblijf tijdelijk de deuren sluit vanwege mogelijk besmettingsgevaar, dan kunnen medewerkers vakantie-uren opnemen om vervangende opvang te regelen. Calamiteitenverlof is mogelijk als een school/kinderdagverblijf e.d. letterlijk 'van stel op sprong' sluit. 

Wat wordt verstaan onder de risicogroep?
Onder de risicogroep wordt verstaan: alle mensen die jaarlijks een oproep krijgen om een griepprik te halen. De jaarlijkse griepprik is voor mensen met bepaalde medische aandoeningen en voor mensen van 60 jaar en ouder. Voor deze mensen kan griep ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij aan mensen met een longaandoening, hartziekten, diabetes, nieraandoening of auto-immuunziekte.

Mijn medewerker behoort tot een risicogroep. Moet hij/zij komen werken? 
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en de voedselvoorziening (waar de slagersbranche onder valt) blijven functioneren, is het belangrijk dat jouw medewerker naar het werk komt als er geen klachten zijn zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Dit geldt in principe ook voor mensen uit risicogroepen. Bij twijfel, overleg met elkaar en win eventueel advies in bij de bedrijfsarts/arbodienst.