Vakantie & verlof

De aanwezigheid en het risico van het coronavirus heeft heel veel invloed op ons dagelijks reilen en zeilen, maar ook op ons werken. Gezondheid is een kostbaar goed, zeker ook op de werkvloer. Het recht op vakantie heeft als doel dat je als werknemer kunt herstellen van het werk. Dat is een belangrijke reden om als werknemer vrij te nemen, ook al wordt dat dit jaar een andere vakantie dan gepland of mogelijk gewenst.

Ook nu bouwen werknemers vakantie-uren op. Over het onderwerp vakantie hebben wij een aantal vragen en antwoorden uit de praktijk op een rij gezet. Wij hebben met grote zorg de vragen en antwoorden samengesteld, maar het kan wellicht voorkomen dat adviezen wijzigen door dat wet- en regelgeving verandert, zeker nu. 

Handige voorbeeldbrief

Om medewerkers te informeren over vakantie, verlof en regels hierover, heeft de KNS een voorbeeldbrief ontwikkeld. Deze brief kun je aanpassen/ aanvullen waar nodig en uitreiken aan jouw medewerkers.

Download de brief

Handige websites

Reisadviezen

Reizen tijdens corona

Wat als mijn medewerker naar het buitenland op vakantie gaat en daarna in verplichte quarantaine moet?
Voor alle landen zijn er reisadviezen. Het risico van het desbetreffende land heeft een kleurcode gekregen (oranje of geel). De kleur geeft aan of gezondheids- en veiligheidsrisico's, een inreisverbod en/of quarantaineverplichting zijn.

Dit heeft consequenties voor de werknemer zoals dat hij/zij bij terugkeer in quarantaine (van twee weken) moet. Het is de keuze geweest van de werknemer om op deze vakantie te gaan. Daarmee heeft de werknemer ook willens en wetens het risico genomen dat hij/zij in quarantaine moet, lokaal en/of terug in Nederland. Het is daarom goed om met de werknemer te bespreken dat ook deze dagen vrij genomen moeten worden of dat er geen recht is op loon.

Dit geldt ook in het geval als de werknemer niet terug kan komen van vakantie, omdat in het vakantieland door (nieuwe) maatregelen, er geen mogelijkheid tot uitreizen meer is. Wijs de werknemer er ook op dat gestrande reizigers door de overheid niet meer worden gerepatrieerd en ook dit risico voor de werknemer komt. Meer informatie is te vinden op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen

Om misverstanden te voorkomen is het goed om het bovenstaande met je werknemers te bespreken. 

Want … de coronatijd brengt veel onzekerheid met zich mee en iedereen probeert gezond door deze tijd heen te komen. Dit brengt, gegeven de huidige situatie, extra verplichtingen voor jou als werkgever met zich mee, om een gezonde- en veilige (werk-) omgeving te bieden. Ook de werknemer heeft een zorgplicht en dit houdt in dat instructies om dit te bewerkstellen, goed en zorgvuldig uitgevoerd moeten worden. Het coronavirus is niet (werk-)plaatsgebonden en kan worden overgedragen door besmetting. In de lijn van de overheidsmaatregelen en aanwijzingen, dient de werknemer zich ervan bewust te zijn dat dat hij/zij dit risico niet moet opzoeken. Niet alleen voor eigen gezondheid, maar ook die van de anderen zoals collega’s.

Is er een quarantaineverplichting?
Per 1 juni geldt er een quarantaineplicht voor reizigers uit gebied met zeer hoog risico. Vanaf 1 juni 2021 is thuisquarantaine (thuisblijven) verplicht als je na een verblijf in bepaalde landen (terug) naar Nederland reist. Dit zijn gebieden met een zeer hoog coronarisico. De quarantaineplicht geldt ook als je gevaccineerd bent. 

Op de website van Rijksoverheid vind je meer informatie, waaronder ook de lijst van de landen die aangemerkt zijn als zeer hoog risico.

Hoe zit het met vakantie opnemen?
Ondanks het coronavirus geldt nog steeds dat het initiatief om vakantie op te nemen, bij de werknemer ligt. Het is vervolgens aan jou als werkgever om de vakantieaanvraag goed te keuren. Als werkgever kun je, bij zwaarwegende redenen, de vakantieaanvraag afkeuren.

Kan ik mijn werknemer verplichten om vakantie op te nemen?
Als werkgever kan je wel de opname van vakantie-uren bepalen, wanneer dit bij (collectieve) arbeidsovereenkomst (cao) is overeengekomen. In onze cao (artikel 28) is bepaald dat de werknemer de aaneengesloten vakantie moet laten samenvallen met de sluiting van het bedrijf, wanneer de werkgever dit uiterlijk 1 december daaraan voorafgaand, of bij indiensttreding van de werknemer heeft medegedeeld.

Is bovenstaande niet van toepassing op jouw bedrijf (dus geen vakantiesluiting), dan ligt het initiatief om vrij te vragen bij de werknemer. De regels voor vakantie opnemen en aanvragen zijn niet veranderd in deze tijd. Dus dat betekent dat medewerkers een aanvraag voor vakantie kunnen indienen en jij als werkgever deze kunt goedkeuren of afkeuren. Als je ze afkeurt, moet hier een zwaarwegende reden(en) aan ten grondslag liggen zoals verder op de pagina wordt uitgelegd. Hetzelfde geldt voor het opnemen van vakantiedagen:

  • Gegeven de economische situatie en/of bedrijfseconomische gevolgen is het onredelijk/ financieel onhaalbaar dat de verlofaanspraken worden vergroot
  • Grote verlofaanspraken zijn bedrijfslogistiek qua personeelsbezetting op overzienbare tijd niet in te plannen.
  • Juist tijdens de corona is het belangrijk om een goede gezondheid te houden en is het van groot belang dat ook de werknemer rust neemt

Het is raadzaam om in overleg te gaan met medewerkers en samen tot een oplossing te komen. Als werkgever kun je medewerkers niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. 

Let op: te veel gewerkte uren zijn geen vakantie-uren. Wanneer het op momenten rustiger is, is dit ook een goed moment om de te veel gewerkte uren te compenseren met vrije tijd.

Mag een werknemer zijn geplande vakantie intrekken?
Aan de ene kant moet de werknemer in principe deze vakantie opnemen, maar aan de andere kant moet je als werkgever zwaarwegende redenen hebben, om niet in te stemmen met de intrekking. Dit wordt bepaald door de concrete omstandigheden. In de huidige situatie kunnen er redenen zijn die als zwaarwegend kwalificeren, zoals:

  • Juist tijdens de corona is het belangrijk om een goede gezondheid te houden en is het van groot belang dat ook de werknemer rust neemt
  • Er is onvoldoende werk
  • Intrekking leidt tot overbezetting van het personeel ten tijde van de geplande vakantie
  • Gegeven de economische situatie en/of bedrijfseconomische gevolgen is het onredelijk/ financieel onhaalbaar dat de verlofaanspraken worden vergroot
  • Grote verlofaanspraken zijn bedrijfslogistiek qua personeelsbezetting op overzienbare tijd niet in te plannen.

Wanneer de werknemer het er niet meer eens is, is het verstandig alles nog eens goed schriftelijk toe te lichten, zodat de werknemer dit kan doorlezen. Je vindt onderaan deze pagina een voorbeeldbrief.

Wat gebeurt er als een medewerker geen vakantie opneemt?
Wanneer de werknemer zijn vakantiedagen van dit jaar niet opneemt, gaan ze in principe mee naar volgend jaar. Hierbij geldt wel dat de wettelijke nog openstaande vakantiedagen per 1 juli in het jaar daarop komen te vervallen. De wettelijke vakantiedagen van 2020 vervallen dus per 1 juli 2021. 

Een werknemer moet hierop worden gewezen. In onze cao is dit expliciet opgenomen in artikel 44. Los daarvan kun je daarnaast ook nog eens op de vakantiekaart en/of loonstrook vermelden welke wettelijke vakantiedagen openstaan en wanneer deze vervallen. De vakantiekaart is te downloaden op MijnKNS onder het kopje Personeel.