TOZO-regeling

Hieronder tref je veelgestelde vragen aan over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Deze regeling is speciaal in het leven geroepen in deze coronacrisis. 

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van deze regeling als dat echt nodig is. Zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. Achteraf wordt gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Deze regeling is open voor alle ondernemers die nu onder het sociaal minimum verdienen en minstens 23,5 uur per week werkten. Als deze ondernemers zich melden bij hun gemeente, vult de gemeente hun inkomen aan tot het sociaal minimum.

Wat houdt de regeling in?
Veel zelfstandige ondernemers zien hun inkomsten fors teruglopen als gevolg van de coronacrisis. Daarom heeft het kabinet een tijdelijke voorziening  ingesteld die met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 ingaat: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Zelfstandigen met financiële problemen door de coronacrisis kunnen een beroep doen op de Tozo, die uitgevoerd wordt door gemeenten. Vanuit de TOZO kun je als zelfstandige een beroep doen op twee voorzieningen:

  1. inkomensondersteuning
  2. lening voor bedrijfskapitaal

De TOZO-regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Wie kan een beroep doen op deze regeling?
Zelfstandige ondernemers waarvan het inkomen als gevolg van de coronacrisis de komende drie maanden minder is dan het sociaal minimum. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.

Ook als directeur/grootaandeelhouder (dga) kan jij een beroep doen op de TOZO. Je dient wel te voldoen aan het urencriterium. Er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dien jij als de dga naar waarheid te verklaren en aannemelijk maken dat jouw BV nu geen salaris kan uitbetalen.

De regeling is rechtvorm onafhankelijk.

Hoe lang is deze regeling van kracht?
De regeling is verlengd tot en met 1 juli 2021. Voorheen was dit eerst 1 juni en daarna tot 20 augustus 2020.

Wordt deze steunmaatregel verlengd?
Ja, deze steunmaatregel wordt verlengd door het kabinet om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind juni 2021 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?
Als zelfstandig ondernemer moet je bij de aanvraag verklaren dat je verwacht dat als gevolg van de coronacrisis jouw inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, dien je dit door te geven aan de gemeente.

De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar. 

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moet je als aanvrager voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat jij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werk je korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt.

Tot slot moet je zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

Let op: de verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Hoe hoog is het bedrag dat je ontvangt?
Het inkomen wordt maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Achteraf wordt wel gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Let op: de verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.

Ik kan ook een lening aanvragen, hoe zit dit?
Als jij als zelfstandig ondernemer als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komt, kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%t. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

In vergelijking tot de Bbz bevat de TOZO versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

Hoe snel wordt de TOZO toegekend?
De TOZO kent versoepelde voorwaarden (bijvoorbeeld geen levensvatbaarheidsonderzoek bedrijf) en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken (bij de Bbz).

Waar vraag ik de TOZO aan?
Je vraagt het aan bij jouw gemeente. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een modelaanvraagformulier. Informeer ook zelf bij de gemeente naar deze regeling.

Achteraf wordt gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Terug naar het informatiedossier