NOW-regeling

Voor het doen van de aanvraag is het verstandig om met je boekhouder of accountant eerst goed te bekijken wat voor jou de meest gunstige situatie is, zodat jouw schade zoveel mogelijk gedekt is. 

Onderaan deze pagina tref je een handig stappenplan aan voor de aanvraag van deze regeling.

De regeling zelf bestaat uit meerdere artikelen met daarbij een toelichting. In deze toelichting worden meerdere berekeningen gegeven, waaruit blijkt hoe de berekening is en wat de uiteindelijke subsidie is die toegekend gaat worden. Daarom is ons advies om deze goed met je accountant of boekhouder door te nemen. Zo verklein je de kans dat je wordt verrast door onverwachte uitkomsten, zoals terugbetaling van teveel ontvangen voorschot. In dezelfde toelichting wordt ook uitgebreid ingegaan op welke componenten wel of niet meetellen voor de loonsom. Hieronder tref je veelgestelde vragen en antwoorden aan over de NOW-regeling. De eerste aanvraagperiode van de NOW is gesloten vanaf 6 juni 2020. Aanvraag voor de NOW 2.0 kan hier ingediend worden.

Hoe wordt de NOW 1.0 definitief vastgesteld?
Bedrijven die een voorschot voor de NOW 1.0 ontvangen, kunnen vanaf begin oktober (waarschijnlijk per 7 oktober)  een verzoek indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei 2020).

Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld. Het kan ook zo zijn dat jouw bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en dat het omzetverlies lager is dan begroot. Als het vastgestelde subsidiebedrag lager is dan het verstrekte voorschot, moet subsidie worden terugbetaald. Het subsidiebedrag daalt ook als de loonsom is gedaald.

Controles
Bij verstrekte subsidies onder €25.000 vindt steekproefsgewijze controle plaats. Bij een subsidie van onder de €25.000 hoef je geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. Het is belangrij om je administratie goed op orde te hebben.Bedrijven die een voorschot ontvangen van €20.000 of meer, maar onder de drempel van €125.000 blijven, hebben een zogenoemde derdenverklaring nodig. Een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant kan een derdenverklaring afgeven.

Vanaf €125.000 subsidie heb je een accountantsverklaring nodig. Voor werkmaatschappijen van concerns die een beroep willen doen op de zogenoemde concernregeling is een accountantsverklaring altijd verplicht. De intensiteit van het accountantsonderzoek hangt ervan af of een onderneming meer of minder dan €375.000 ontvangt en of deze onderneming een verplichte controle voor haar jaarrekening moet hebben.

Wanneer welk soort accountantsverklaring nodig is, en wat de gevolgen zijn als de accountant geen goedkeurende verklaring kan afgeven, heeft minister Koolmees duidelijk gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de brief is het accountantsprotocol NOW-1 gevoegd, waarin de voorschriften voor de accountantscontrole zijn opgenomen. Deze voorschriften zijn vastgesteld in overleg met de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants (NBA).

Aanvraagtermijnen
De vaststelling van de subsidiedie je aan te vragen binnen 24 weken na 6 oktober 2020, of binnen 38 weken als een accountantsverklaring verplicht is. Uiterlijk binnen 52 weken na ontvangst van de aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. Het streven is om dit binnen een maand te doen. Aanvragen om vaststelling van de subsidie zijn alleen mogelijk via een aanvraagformulier, dat beschikbaar komt op de website van het UWV. Aanvragen om vaststelling van de subsidie voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0 dien je los van elkaar in te dienen. Wanneer bedrijven om vaststelling van de NOW 2.0 kunnen verzoeken, is nog niet bekend.

Word de NOW-regeling verlengd?
Ja, de regering heeft bekend gemaakt dat de NOW-regeling wordt verlengd:

De eerste regeling wordt ook wel aangeduid als de NOW 1.0 en ziet toe op subsidie voor het loon in de periode maart tot en met mei 2020. Aanvragen voor deze regeling is niet meer mogelijk. Je kunt een aanvraag indienen vanaf 6 juli voor de NOW 2.0. De NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus 2020 worden aangevraagd, ook als er geen gebruik is gemaakt van de NOW 1.0.

Aanpassing per 1 oktober

Vanaf 1 oktober wordt deze regeling verlengd met drie keer drie maanden. De vergoedingspercentages worden stapsgewijs afgebouwd. In het tijdvak oktober tot en met december betekent dit dat het maximale vergoedingspercentage 80% wordt. Dat is 10 procentpunt lager dan in de NOW 2.0. Van januari tot en met maart bedraagt de vergoeding 70% en van april tot en met juni 60%. Ondernemers krijgen ook meer ruimte om de loonsom aan te passen. Ook dit gaat stapsgewijs. In het eerste tijdvak kunnen bedrijven 10% van de loonsom aanpassen, in het tweede tijdvak 15% en in het derde tijdvak 20%. De minimale omzetverlies wordt vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 20% naar 30%. Vanaf 16 november kan de aanvraag bij de UWV worden geplaats voor het tijdvak oktober tot en met december. 

Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20% omzetverlies hebben en behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de 20% omzetverlies. Meer informatie lees je hier

Bedrijven die zich niet of onvoldoende hebben gerealiseerd dat zij onderdeel zijn van een groep (gedefinieerd in de NOW), krijgen de kans om in hun vaststellingsverzoek hun aanvraag te herstellen. Zij kunnen dan de aanvraag doen op werkmaatschappijniveau in plaats van op concernniveau. Meer informatie lees je hier

Voor welke werknemers kan ik een beroep doen op de NOW-regeling?
Je kunt een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor alle werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en overheidswerknemers. Daar valt vrijwel elke werknemer onder, waaronder BBL’ers, oproepkrachten en uitzendkrachten.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, de NOW-maatregel? 

Minimaal 20% omzetverlies
Je moet tenminste 20% omzetverlies hebben, gedurende een aaneengesloten periode. Bij de NOW 2.0. wordt de omzetdaling berekend over een viermaandsperiode. Deze periode moet liggen in de periode van juni tot en met november 2020. Heb je gebruik gemaakt van de NOW 1.0, dan moet voor de NOW 2.0 de tweede meetperiode aansluiten op de eerder gekozen periode.

Als je voor het eerst onder de NOW 2.0 subsidie aanvraagt, dan kan je kiezen voor de periode juni - september, juli - oktober of augustus – november 2020. Om dit te bepalen wordt het omzetverlies afgezet tegen de referentie-omzet.

Voor de NOW 2.0 wordt deze als volgt berekend:

(behaalde omzet 2019 x1/3) – (bepaalde omzet vier maandenperiode)
(behaalde omzet 2019 x 1/3)

 

Voor de NOW 1.0 werd deze als volgt berekend:

(behaalde omzet 2019 x25%) – (bepaalde omzet drie maandenperiode)
(behaalde omzet 2019 x 25%)

 

De uitkomst van deze berekening wordt uitgedrukt, in hele procenten en naar boven afgerond. Het is dus belangrijk om goed te berekenen welke periode in relatie tot het omzetverlies het gunstigst is voor jou.

Als het bedrijf in 2019 of 2020 is opgericht, kijk je naar de periode vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van de bedrijfsuitoefening tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met drie. De reden voor het omzetverlies hoeft niet te worden aangetoond. Er moet sprake zijn van omzetverzet van tenminste 20%. 

Loonsom
Bij het berekenen van de loonsom mag per individuele werknemer maximaal twee keer het maximumdagloon per maand in aanmerking wordt genomen. Dat komt neer op € 9.538. Verder wordt bij het vaststelling van de subsidie 'extra periode salarissen', zoals een dertiende maand, uit de loonsommen gefilterd.

Voor de NOW 2.0 geldt maart 2020 als referentiemaand voor de loonsom.

Het gaat om het loon van elke werknemer waarvoor de premies werknemersverzekeringen zijn ingehouden. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de NOW meegenomen. In dit geval kan wellicht aanspraak worden gemaakt op de TOZO-regeling. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

Het moet tevens gaan om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Loon uit vroegere dienstbetrekking (zoals een betaalde transitievergoeding of andere ontslagvergoeding) wordt niet meenomen. Op de loonsom worden in mindering gebracht door het UWV betaalde uitkeringen (ZW-uitkeringen voor no-riskpolissen en de WAZO-uitkeringen), voor zover die in de loonsom zijn inbegrepen. Het door de werkgever zelf betaalde loon aan zieke werknemers mag wel worden meegenomen.

Voor de NOW 2.0 dient de loonsom vermeerderd te worden met een forfaitaire toeslag van 40%. Dit ter compensatie van onder andere werkgeverspremies en werkgeversbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag. In het verlengde hiervan dient loon, waarbij de vakantiebijslag is inbegrepen, te worden gecorrigeerd.

Loon dat wordt betaald per vier weken, moet worden berekend naar een maandloon (factor 8,33%).  

Hoe wordt de subsidie berekend?
De subsidie bedraagt 90% van de loonsom en wordt bepaald door de mate van omzetderving (25% van de in 2019 behaalde omzet minus bepaalde omzet; voor de NOW 2.0 is dat 1/3 van de in 2019 behaalde omzet minus bepaalde omzet)) in relatie tot de in het maart, april en mei (voor NOW is dat vier maanden) betaalde loon:

A x B x 3 (NOW 2.0 = x 4) x 1,3 (NOW 2.0. =  x 1,4)  x 0,9

A staat voor het percentage van de omzetdaling
B staat voor de loonsom
3 (4) staat voor het aantal maanden
1,3 (1,4) staat voor de forfaitaire toeslag op de loonsom
0,9 staat voor de 90% subsidie

Let er ook op dat wanneer bij de verwachte omzetderving toch minder loon wordt betaald (bijvoorbeeld als gevolg van loonoffer van de werknemers of ontslag), dit in ieder geval invloed heeft op de uiteindelijke hoogte van subsidie. Die lager zal uitvallen.

Is er een rekentool beschikbaar?
Ja, deze is beschikbaar via AWVN

Krijg ik een voorschot?
Om ervoor te zorgen dat werkgevers zo snel mogelijk beschikken over geld om de lonen te betalen, wordt een voorschot uitbetaald. Dit voorschot bedraagt 80% van de loonsom betaald in maart 2020 (NOW 2.0) in verhouding tot het verwachte percentage omzetderving.

Wat zijn de voorwaarden?
Er zijn meerdere vereisten verbonden. De belangrijkste zijn:

Loonsom zoveel mogelijk behouden
Je bent verplicht de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Deze voorwaarde betreft een inspanningsverplichting en een moreel appel in het verlengde van het doel van de NOW, namelijk het behoud van werk.

Onder de NOW 1.0 gold een verbod om in de periode maart tot en met mei 2020 een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen. Ongeacht of je deze vergunning krijgt of niet, wordt het loon van de desbetreffende werknemer vermeerderd met 50% ‘boete’ van de subsidie afgetrokken.

Onder de NOW 2.0 geldt dat verbod niet meer. Voor ontslagaanvragen in de periode juni tot en met augustus 2020 wordt dan ook geen boete meer gehanteerd. Let erop dat de correctie van het loon van de desbetreffende werknemer waarvoor ontslag is aangevraagd in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Houd daarbij rekening met het feit dat je wel de loonkosten van deze werknemer moet blijven betalen tot het dienstverband formeel is beëindigd. Zolang niet anders wettelijk is geregeld, kan de werknemer aanspraak maken op de transitievergoeding.  

Bonus, winstuitkering en inkoop eigen aandelen
Onder de NOW 2.0 mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders uitkeren, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Collectief ontslag
Zowel bij individueel en als bij collectief ontslag blijven de wettelijke ontslag regels gewoon van kracht. Werkgevers zijn ook verplicht om met de vakbonden te overleggen als zij meer dan 20 werknemers willen ontslaan. Doen ze dat niet en ontslaan ze toch 20 of meer werknemers kunnen ze rekenen op een boete van 5% van de totale loonsom. Vooral voor grote werkgevers kan die boete daardoor veel hoger uitvallen dan in de eerste NOW-regeling.

Informeren OR, PV of werknemers
Zowel onder de NOW 1.0 als de NOW 2.0 is een werkgever verplicht de Ondernemingsraad (OR), de Personeelsvereniging en bij gebreke daarvan de werknemers zelf te informeren dat gebruik wordt gemaakt van de NOW.

Stimuleren bij- of omscholing
Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma 'NL leert door' waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. 

Aanwenden van loon
De ontvangen subsidie dient te worden gebruikt voor de loonkosten.

Hoe vraag ik het aan?
Werkgevers kunnen via www.uwv.nl een aanvraag indienen. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of ander vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd. 

Je kunt eenmalig per loonheffingennummer een aanvraag indienen. De volgende gegevens zijn nodig:

 • als de werkgever na 31 augustus 2019 een wtv-aanvraag heeft ingediend: het dossiernummer van de aanvraag;
 • de verwachte omzetdaling, uitgedrukt in hele procenten, afrondend naar boven;
 • in welke aaneengesloten periode van 4 maanden de omzetderving wordt verwacht:
  • 1 juni tot en met 30 september 2020 (NOW 2.0)
  • 1 juli tot en met 31 oktober 2020 ((NOW 2.0)
  • 1 augustus tot en met 30 november 2020 (NOW 2.0)
 • het rekeningnummer waarop de werkgever betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt;
 • Als de werkgever onderdeel is van een groep of meerdere loonheffingennummers heeft, wordt hetzelfde percentage en dezelfde periode voor de verwachte omzetdaling, voor alle rechtspersonen en vennootschappen binnen de groep of de loonheffingennummers gehanteerd.

Wordt de subsidie toegekend? Dan wordt een voorschot verstrekt van 80% op grond van de bij aan aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzet. Er wordt gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2-4 weken na ontvangen van de volledige aanvraag te realiseren. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Voor de NOW 2.0 zijn dit ten hoogste twee termijnen.

De werkgever kan zijn aanvraag voor de tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling binnen 4 weken aanvullen, met deze gegevens. De aanvraag kan vooralsnog alleen digitaal gedaan. Je ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking. Daarin staat hoe lang de subsidie wordt verleend, de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening en het voorschot en de verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen. De beschikking vermeldt niet het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Kan ik gebruik maken van de NOW-regeling als ik mijn winkel vrijwillig sluit?
Ja, dat is mogelijk. De NOW-regeling gaat niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Bij vrijwillige sluiting, kun je gebruik maken van deze regeling indien je voldoet aan de voorwaarden. De NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Het is de uitzendwerkgever die via de NOW een tegemoetkoming kan krijgen.

Hoe zit het met de hoge en lage WW-premie?
Per 1 januari 2020 betalen werkgevers een hoge ww-premie (7,94% voor werknemers, die geen vaste arbeidsovereenkomst hebben en/of wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst).

Voor vaste contracten met een vast aantal uren geldt een lage premie (2,94%). Werkt een werknemer echter meer 30% of meer uren dan overeengekomen, dan geldt de hoge ww-premie toch. In cruciale beroepen kan dit leiden dat het onredelijk zwaar wordt voor werkgevers om personeel in te zetten, terwijl de behoefte er wel is. Het kabinet heeft toegezegd dat er een tijdelijke aanpassing in 2020 komt om dit corona-effect te compenseren.

Op grond van de WAB moet schriftelijk kunnen worden aangetoond dat er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Wanneer geen schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is, kan dit middels een addendum worden geregeld. Een model hiervoor vind je op onze website. Werkgevers moeten dit administratief voor 1 april 2020 op orde brengen. Deze termijn is verlengd tot en met 30 juni 2020. Heb je het dan nog niet op orde, dan is alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd. Ga snel naar WAB-dossier.

Moet ik een accountantsverklaring overleggen?
Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 (= 80% van de vaststelling) en/of de vast te stellen subsidie € 125.000 bedraagt, moeten een accountantsverklaring overleggen.

Daarnaast dient bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot tussen de € 20.000 euro of het vaststellingsbedrag meer bedraagt dan € 25.000 een verklaring van derde afgelegd te worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie. Deze derde dient dan de omzetdaling te bevestigen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?
Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvang je opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Aanvraag indienen

Stappenplan

Als je klikt op de afbeelding, kun je dit document downloaden.

NOW-stappenplan

Handige informatiebron

Rijksoverheid

Terug naar het informatiedossier