NOW-regeling

Voor het doen van de aanvraag is het verstandig om met je boekhouder of accountant eerst goed te bekijken wat voor jou de meest gunstige situatie is, zodat jouw schade zoveel mogelijk gedekt is. 

Hieronder tref je veelgestelde vragen en antwoorden aan over de NOW-regeling. 

Update 7 mei 2021

Het loket voor de vijfde periode NOW (onderdeel van fase 3 van de derde NOW regeling) gaat eerder open en aanvragen blijft langer mogelijk. Aanvragen kan tussen 6 mei en 30 juni 2021. Werkgevers kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden april tot en met juni 2021. In overleg met het ministerie is besloten om het loket voor de vijfde periode NOW vervroegd open te stellen en de aanvraagtermijn ook langer te laten duren. Aanvankelijk zouden werkgevers een aanvraag kunnen indien van 17 mei tot en met 13 juni. Die termijn wordt met vier weken uitgebreid.

Aanvragen

Aanvraagperiode voor de NOW tranche 5.0 kan ingediend worden via deze link

NOW 3.0

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW1 en NOW2 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW3. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. NOW3 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet onder andere ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk. De NOW is met ingang van 1 oktober verlengd met 9 maanden tot 1 juli 2021. De NOW3 kent drie tijdvakken:

  • NOW3.1: van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 (= 3e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.2: van 1 januari tot 1 april 2021(= 4e UWV-aanvraagperiode)
  • NOW3.3: van 1 april tot 1 juli 2021 (= 5e UWV-aanvraagperiode). Deze periode is uitgebreid met vier weken.

Voor elk tijdvak kan jij besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als je geen aanspraak hebt gemaakt op de NOW 1 of 2, kan je gebruik maken van de NOW 3.

Wat is de tegemoetkoming van NOW 3.3?
Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen.

Tegemoetkoming NOW3 - tijdvak 2, januari 2020 tot 1 april 2021
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Het omzetverlies wordt dan vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021 en volgt daarbij de systematiek van de NOW1 en NOW2. Lees hier alle details en voorwaarden

Zijn er aanvullende voorwaarden bij een collectief ontslag?
Nee, ook de voorwaarden uit de NOW2 rondom collectief ontslag zijn in de NOW3 geschrapt. De werkgever moet zich bij collectief ontslag wel aan de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) houden.

Algemeen

Voor welke werknemers kan ik een beroep doen op de NOW-regeling?
Je kunt een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor alle werknemers in de zin van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en overheidswerknemers. Daar valt vrijwel elke werknemer onder, waaronder BBL’ers, oproepkrachten en uitzendkrachten.

Is er een rekentool beschikbaar?
Ja, deze is beschikbaar via AWVN

Hoe vraag ik het aan?
Werkgevers kunnen via www.uwv.nl een aanvraag indienen. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of ander vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd. 

Je kunt eenmalig per loonheffingennummer een aanvraag indienen.

Wordt de subsidie toegekend? Dan wordt een voorschot verstrekt van 80% op grond van de bij aan aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzet. Er wordt gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2-4 weken na ontvangen van de volledige aanvraag te realiseren. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. Voor de NOW 2.0 zijn dit ten hoogste twee termijnen.

De werkgever kan zijn aanvraag voor de tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling binnen 4 weken aanvullen, met deze gegevens. De aanvraag kan vooralsnog alleen digitaal gedaan. Je ontvangt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag een beschikking. Daarin staat hoe lang de subsidie wordt verleend, de hoogte van het bedrag van de subsidieverlening en het voorschot en de verplichtingen waaraan de werkgever moet voldoen. De beschikking vermeldt niet het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

Kan ik gebruik maken van de NOW-regeling als ik mijn winkel vrijwillig sluit?
Ja, dat is mogelijk. De NOW-regeling gaat niet uit van werkverlies (in uren), maar van omzetverlies. Bij een verwacht omzetverlies van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Bij vrijwillige sluiting, kun je gebruik maken van deze regeling indien je voldoet aan de voorwaarden. De NOW geldt ook voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. Het is de uitzendwerkgever die via de NOW een tegemoetkoming kan krijgen.

Hoe zit het met de hoge en lage WW-premie?
Per 1 januari 2020 betalen werkgevers een hoge ww-premie (7,94% voor werknemers, die geen vaste arbeidsovereenkomst hebben en/of wanneer er sprake is van een oproepovereenkomst).

Voor vaste contracten met een vast aantal uren geldt een lage premie (2,94%). Werkt een werknemer echter meer 30% of meer uren dan overeengekomen, dan geldt de hoge ww-premie toch. In cruciale beroepen kan dit leiden dat het onredelijk zwaar wordt voor werkgevers om personeel in te zetten, terwijl de behoefte er wel is. Het kabinet heeft toegezegd dat er een tijdelijke aanpassing in 2020 komt om dit corona-effect te compenseren.

Op grond van de WAB moet schriftelijk kunnen worden aangetoond dat er sprake is van een dienstverband voor onbepaalde tijd. Wanneer geen schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is, kan dit middels een addendum worden geregeld. Een model hiervoor vind je op onze website. Werkgevers moeten dit administratief voor 1 april 2020 op orde brengen. Deze termijn is verlengd tot en met 30 juni 2020. Heb je het dan nog niet op orde, dan is alsnog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd. Ga snel naar WAB-dossier.

Moet ik een accountantsverklaring overleggen?
Bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van € 100.000 (= 80% van de vaststelling) en/of de vast te stellen subsidie € 125.000 bedraagt, moeten een accountantsverklaring overleggen.

Daarnaast dient bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot tussen de € 20.000 euro of het vaststellingsbedrag meer bedraagt dan € 25.000 een verklaring van derde afgelegd te worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie. Deze derde dient dan de omzetdaling te bevestigen.

Meer informatie op website UWV

NOW 2.0

Hier vind je alle informatie over de NOW 2.0 (Bron: Rijksoverheid)

NOW 1.0

Hier vind je alle informatie over de NOW 1.0 (Bron: Rijksoverheid)

Aanvraag indienen

Handige informatiebron

Rijksoverheid

Terug naar het informatiedossier