Belastingen

Er zijn diverse maatregelen getroffen voor jou als ondernemer als het gaat om belastingen. Zo is er uitstel mogelijk en zijn rentes verlaagd. Hieronder tref je veelgestelde vragen aan over dit onderwerp.

Worden de steunmaatregelen verlengd?
Ja, op 20 maart is bekend gemaakt dat de belastingmaatregelen worden verlengd:

  • De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020.
  • Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.
  • De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
  • Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten).

Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Er is op 24 april een extra steunpakket bekend gemaakt. Wat houdt dit in?
Het extra fiscale steunpakket bestaat uit deze uitbreidingen:

Fiscale coronareserve
Een belangrijke liquiditeitsmaatregel in het pakket is de fiscale coronareserve. Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hiermee hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Daarvan hebben naar verwachting circa 125.000 bedrijven profijt. 

Urencriterium
Er is een versoepeling van de gebruikelijk loon-regeling voor dga’s, waardoor zij een lager gebruikelijk loon in aanmerking kunnen nemen in verhouding tot de omzetdaling van hun bedrijf. Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Belangrijk element is dat de staatssecretaris regelt dat ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, onder de versoepeling vallen.

Werkkostenregeling
Vijlbrief verruimt verder de werkkostenregeling voor relatief kleine werkgevers. Voor werkgevers met een loonsom tot 400.000 euro gaat de vrije ruimte van 1,7 naar 3%. De maatregel kan op korte termijn een impuls geven aan getroffen sectoren doordat werkgevers meer ruimte krijgen om hun personeel bijvoorbeeld een bosje bloemen of cadeaubon te geven. 

Daarnaast is de Wet excessief lenen uitgesteld tot 1 januari 2023. Daarnaast kunnen hypotheekhouders de aflossing van hun lening en de daarbij behorende rente tijdelijk te pauzeren. De termijn voor beperkte pauzering wordt losgelaten waardoor de aflossing verder uitgesmeerd kan worden en daarnaast is het mogelijk de aflossing van deze achterstand te splitsen, waardoor de termijn nogmaals wordt opgerekt. Een positieve maatregel voor ondernemers, aangezien zij de aflossing van hun hypotheek nu verder kunnen uitstellen en daarmee liquiditeit behouden voor hun onderneming.

Is er uitstel van betaling mogelijk voor ondernemers inclusief zzp’ers bij de Belastingdienst?
Ja, het uitstel is bovendien uitgebreid naar meer soorten belastingen. Er kon al uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting/btw. Daar komt nu bij: kansspelbelasting, accijns, de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, energiebelasting en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Meer informatie vind je hier.

Het bijzonder uitstel kan worden aangevraagd voor opgelegde aanslagen. Dit wil zeggen dat wanneer je aangifte hebt gedaan en een (naheffings)aanslag hebt ontvangen, je het uitstel kunt aanvragen. Dit betekent dat voor de lopende maand je nog geen uitstel voor de loonheffingen en de btw hoeft aan te vragen, maar dat dit pas nodig is als naheffingsaanslagen zijn opgelegd. Zodra de ontvanger jouw verzoek om uitstel heeft ontvangen, worden de invorderingsmaatregelen gestopt.

Het aanvragen van uitstel van betaling kan nu via de website van de Belastingdienst worden aangevraagd met een eenvoudig online formulier. Hiervoor log je in met jouw eigen DigiD. 

De Belastingdienst wil onnodig werk voor de ondernemer voorkomen. De ondernemer hoeft daarom maar één uitstelverzoek in te sturen. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de 3 daaropvolgende maanden bijkomen. Het blijft wel belangrijk dat ondernemers op tijd aangifte doen en dat zij pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een (naheffings)aanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.

Wordt de rente aangepast?

Invorderingsrente
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,1%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet past de belastingrente zo snel mogelijk aan. 

Belastingrente
Belastingrente wordt berekend wanneer een aanslag na een bepaalde tijd wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte door een uitstelregeling pas later is ingediend. Ook kan het zijn dat belastingrente in rekening wordt gebracht omdat bezwaar is aangetekend tegen een (definitieve) aanslag. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Doorgaans is de belastingrente te beperken door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Deze wijziging gaat in vanaf 1 juni 2020 (m.u.v. de inkomstenbelasting, die verlaging gaat in vanaf 1 juli 2020).

Hoe kan ik uitstel aanvragen?
Op de volgende manieren:

Telefonische aanvraag om kort uitstel (maximaal 4 maanden)
Je kunt telefonisch uitstel van betaling aanvragen voor 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt altijd op tijd aangifte gedaan.
  • Je hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen.
  • De totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  • Je hebt geen openstaande aanslagen waarvoor je een dwangbevel hebt gekregen.
  • Het betreft geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.
  • Je kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. Voor btw en loonheffingen kan dus pas uitstel van betaling worden aangevraagd na ontvangst van een naheffingsaanslag en niet voor de betaling op aangifte.

Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden
Als jij niet voldoet aan de voorwaarden voor kort uitstel, of als jij een langere periode dan 4 maanden (maximaal 12 maanden) uitstel verwacht nodig te hebben, kan een schriftelijk verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend. Dit formulier kun je downloaden van de site van de Belastingdienst. In dit geval is een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie of een hypotheekrecht noodzakelijk. Meer weten? Check hier.

Kan ik de voorlopige aanslag wijzigen?
Ondernemers betalen nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken worden door de Belastingdienst ingewilligd. Daardoor gaan ondernemers meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald. In dat geval krijgt de ondernemer het verschil uitbetaald. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst

Worden boetes opgelegd als ik nu niet kan betalen?
De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboetes opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Opgelegde boeten kunnen worden verminderd. 

Energiebelastingen

Welke bedrijven komen in aanmerking voor uitstel van heffing van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE)?
Je komt in aanmerking voor het uitstellen van de betaling van Energiebelasting en ODE wanneer je iedere maand een eindfactuur van de energieleverancier ontvangt. Deze eindfactuur moet betrekking hebben op het werkelijk verbruik van elektriciteit en/of gas over de periode van een kalendermaand. Het maakt niet uit op welke manier deze eindfactuur wordt betaald (vooruitbetaling, in een keer of uitgesteld).

Zijn energieleveranciers verplicht om uitstel van de energiebelasting en de opslag duurzame energie te geven?
Nee. De maatregel schept de mogelijkheid voor energieleveranciers om van de geldende regelgeving af te wijken, maar het is geen verplichting. Het beeld is dat het merendeel van de energieleveranciers wel gebruik zal maken van de maatregel en de klanten uitstel biedt. Een deel van de energieleveranciers, in de regel de kleinere, zal dit vanwege de uitvoeringslasten die hiermee gepaard gaan en de gevolgen van de coronacrisis voor hun personele bezetting naar verwachting niet kunnen doen.

Wanneer wordt het uitstel van de EB en ODE zichtbaar op de energierekening?
Als de energieleverancier de maatregel toepast, brengt die voor leveringen in de maanden april, mei en juni 2020 geen EB en ODE, noch de btw hierover, in rekening. Dit wordt zichtbaar op de facturen voor die leveringen. Zo wordt het uitstel over leveringen in de maand april pas zichtbaar worden op de factuur die je in mei ontvangt. In oktober worden de EB en ODE, vermeerderd met de btw hierover, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht.

 

Handige informatiebron

FAQ MKB-Nederland

Terug naar het informatiedossier