Kinderopvang voor cruciale beroepen

Valt de slagersbranche onder de 'cruciale beroepen'?
Op basis van de persconferentie kan de conclusie getrokken dat net als in het voorjaar, dit ook geldt voor onze branche.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als je jouw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Echter, ook als er maar één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, kun je een beroep doen op de school of kinderopvang. Meer informatie

De opvang/school weigert om mijn kind(eren)/ kind(eren) van mijn medewerker toe te laten. Wat nu?
Dit is een vervelende situatie. Ga in gesprek en leg de situatie uit. De overheid zegt het volgende:

"Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is." 

Kind van medewerker is ziek en kan niet naar de opvang, wat nu?
Het regelen van opvang voor kind(eren) is in beginsel een zorg van jouw werknemer. Is opvang door ziekte van zijn/haar kind tijdelijk niet mogelijk, dan kan de oplossing liggen in de verschillende verlofvormen. In het geval van een plotselinge gebeurtenis (de opvang belt dat het kind ziek is) dan kan eventueel gebruik worden gemaakt van het calamiteitenverlof. Blijft het kind ziek en is opvang ook in de privésfeer niet mogelijk, ga in overleg met elkaar. Het in overleg opnemen van regulier verlof is dan een oplossing, maar denk ook aan de mogelijkheid om te werken op andere uren, of op een andere dag.

Download de brief voor medewerkers