Cruciale beroepen

Als de scholen weer open gaan per 11 mei, kan mijn kind gebruik blijven maken van noodopvang?
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit wordt nog nader uitgewerkt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Valt de slagersbranche onder de 'cruciale beroepen'?
Ja, de slagersbranche valt onder 'voedselketen' zoals opgenomen in de lijst van cruciale beroepen. Toelichting op de lijst is hier te lezen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Als je jouw kind thuis kunt opvangen, is het verzoek dit te doen. Echter, ook als er maar één ouder in een vitale beroepsgroep werkt, kun je een beroep doen op de school of kinderopvang. Meer informatie

De opvang/school weigert om mijn kind(eren)/ kind(eren) van mijn medewerker toe te laten. Wat nu?
Dit is een vervelende situatie. Ga in gesprek en leg de situatie uit. De overheid zegt het volgende:

"Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is." 

Op MijnKNS tref je een brief aan die je kunt overleggen aan de (nood)kinderopvang (exclusief voor leden). Log in met je gegevens. Niet bij de hand? Bel ons en wij e-mailen je de brief. 

Kind van medewerker is ziek en kan niet naar de opvang, wat nu?
Het regelen van opvang voor kind(eren) is in beginsel een zorg van jouw werknemer. Is opvang door ziekte van zijn/haar kind tijdelijk niet mogelijk, dan kan de oplossing liggen in de verschillende verlofvormen. In het geval van een plotselinge gebeurtenis (de opvang belt dat het kind ziek is) dan kan eventueel gebruik worden gemaakt van het calamiteitenverlof. Blijft het kind ziek en is opvang ook in de privésfeer niet mogelijk, ga in overleg met elkaar. Het in overleg opnemen van regulier verlof is dan een oplossing, maar denk ook aan de mogelijkheid om te werken op andere uren, of op een andere dag.